Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4152/2013 , ΠΟΛ.1112/2013 , ΠΟΛ 1172/2013 , ΠΟλ.1226/2015 , 4336/2015

Διευκρινίσεις επί της πρόωρης εξόφλησης της «πάγιας ρύθμισης» της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει σήμερα».  :ΑΔΑ:6ΥΒΠ46ΜΠ3Ζ-ΤΥ7

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ 1172/2013

Κοινοποιήση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσΜων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013)

Β/7/15878/2915,Β/7/15877/2914/2013

Αριθμ. Β/7/15878/2915 (1) Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄). Αριθμ. Β/7/15877/2914 (2) Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄).

Α.1010/2020

Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019


Ε.2025/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ


ΠΟΛ 1111/2013

 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 

Δ6Α 1114553 ΕΞ 2013

Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του στοιχείου δ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Β1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και ρύθμιση των αναγκαίων θεμάτων λειτουργίας του.

33903/519/2013

Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης εκτιμητών κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Γ.3 του νόμου 4152/9.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 107).


ΠΟλ.1226/2015

Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των Ρυθμίσεων των διατάξεων : α) των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015, β) του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013.(ΑΔΑ:6ΑΔΑΗ-ΕΦ5 )


ΠΟΛ.1112/2013

ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013)


ΠΟΛ 1140/2013

Κοινοποίηζη διαηάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών "τελευταίας ευκαιρίας" της υποπαρ. Α1 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013)