Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΑ:ΨΝΩ146ΜΠ3Ζ-8ΜΜ

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.46325/1905/2017

« ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017».(ΑΔΑ:7Ζ8Γ465Θ1Ω-ΣΤΥ)


Ε.2046/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ ν.4579/2018(ΑΔΑ: 63ΙΩ46ΜΠ3Ζ-8ΜΝ)

Ε.2206/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 14 & 78 ΤΟΥ ν. 4646/2019 (Α' 201) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν.4710/2020 (Α' 142) ΑΔΑ:68ΓΗ46ΜΠ3Ζ-ΚΥΒ


Ε.2080/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. β' ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΟΥ ν.4549/2018, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.(ΑΔΑ: ΩΤ6Α46ΜΠ3Ζ-Υ45)


Ε.2104/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΟΥ ν. 4549/2018, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.(ΑΔΑ:Ω8ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Β65)


Ε.2004/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ν. 4607/2019, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΔΑ:ΡΝΝ246ΜΠ3Ζ-0ΜΓ


Ε.2197/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1, 2 & 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 "ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ" ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. β', ιγ', & ιστ' ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 "ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ" ΤΟΥ ν. 4172/2013 (Α' 167) (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΦΕ), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ν. 4646/2019 (Α' 201)ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ν. 4710/2020, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (Α' 142) ΑΔΑ:62ΤΡ46ΜΠ3Ζ-ΕΙ5


Ε. 2115/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 53 & 54β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α΄ 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α΄128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΠ3Ζ-3ΟΑ


ΠΟΛ.1189/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.(ΑΔΑ:ΩΡ4ΠΗ-0ΤΩ) 

Ε.2189/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71Ε ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (Α' 133) ΑΔΑ: 6ΗΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ