Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013 , 4646/2019 , ΔΕΑΦ 1055728/2015 , ΠΟΛ 1219/2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ή ΕΤΑΙΡΟ Ή ΜΕΤΟΧΟ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ή Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΔΑ:6ΖΝΣ46ΜΠ3Ζ-ΟΟΟ

Σχετικά Έγγραφα

1171568/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: Ω9Ι546ΜΠ3Ζ-ΧΛΤ 


Ε.2116/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 105 & 106 ΕΙΣ. Ν.Α.Κ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΩΧΒΦ46ΜΠ3Ζ-60Δ


ΠΟΛ.1213/2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΑΔΑ:ΩΒΣΩΗ-109 ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1229/2015 ΑΔΑ:ΩΜΞΥΗ-ΚΟΟ)


Ε.2156/2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΑΔΑ: ΨΨ2546ΜΠ3Ζ-ΩΟΞ


ΠΟΛ.1232/2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Σ.Α.Δ.Φ.(ΑΔΑ:7Τ9ΔΗ-Λ76 )


ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.),ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.4407/2016.(ΑΔΑ:6ΜΡ546ΜΠ3Ζ-ΜΡΚ)


ΠΟΛ.1082/2018

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΤΑΝ Ο ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (0,5%)Ή ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009.(ΑΔΑ:Ψ95046ΜΠ3Ζ-ΖΩΨ)


Ε.2104/2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΟΥ ν. 4549/2018, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ.(ΑΔΑ:Ω8ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Β65)


Ε.2107/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΤΜΗΜΑ Β') ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΌΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ ν.4172/2013 Ή ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΩΝ.(ΑΔΑ: Ω3ΝΥ46ΜΠ3Ζ-ΑΓΚ) -ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΝΣΚ/116/2019​

Ε.2007/2021ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ Ε.2107/2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ. ΑΔΑ:933Τ46ΜΠ3Ζ-1ΘΒ