Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4174/2013 , 4764/2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΦΔ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:6Η3Ψ46ΜΠ3Ζ-0ΝΟ

Σχετικά Έγγραφα

Α.1182/2020

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παραγράφων 51 και 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ. ΑΔΑ: Ψ9ΙΠ46ΜΠ3Ζ-9ΚΦ


Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17/2017

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2018  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 6ΞΨΒ465Θ1Ω‐ΩΞ6​


551/2020

Εγχειρίδιο Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΜΓΨ7-ΖΡ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ.1231/2018

«Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018) ΑΔΑ: 6ΛΡΥ46ΜΠ3Ζ-ΝΝΑ 


39642/2020

Παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (X.Ε.Π.)» ΑΔΑ: 6ΥΠ2Η-Σ94 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ​


125787/Ε3/2019

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψήφιων βουλευτών» (ΑΔΑ: 6ΩΑΙ4653ΠΣ-ΦΒ1) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


99217/2679/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΑΔΑ: 6ΛΩΘ4653Π8-Κ19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


19484/Ν1/2018

« Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων». (ΑΔΑ:Ω5Φ94653ΠΣ-ΒΝΚ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


68210/2018

Συστάσεις για την εισαγωγή στερεών τροφών στον 1ο χρόνο της ζωής ΑΔΑ: 6ΡΔΛ465ΦΥΟ-1ΤΤ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


3946/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π. κατά την αντιπυρική περίοδο 2019.ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΕΣΔ46ΜΚ6Π-ΜΝΔ )