Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΔΑ:Ψ6ΝΞ46ΜΠ3Ζ-Σ99

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2150/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5Α ΤΟΥ ν. 4172/2013, ΠΕΡΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΔΑ:ΩΑΘ246ΜΠ3Ζ-ΝΚΜ


ΠΟΛ.1117/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 (ΠΑΡ. 1-7) ΤΟΥ ν.3842/2010, ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ ν.4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Α ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013.(ΑΔΑ:7ΑΖ346ΜΠ3Ζ-ΛΘΛ)


Ε.2106/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ή ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΩΘΩΜ46ΜΠ3Ζ-Β3Η


Ε.2189/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71Ε ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (Α' 133) ΑΔΑ: 6ΗΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ε.2206/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Κ.Ε.Δ.Ε. (ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙΣΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΑΔΑ:6ΟΣ846ΜΠ3Ζ-ΜΤ4


Ε.2103/2021

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α΄ 167) - ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ Ή ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ή ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΑΔΑ: 6Α4Ν46ΜΠ3Ζ-9ΑΦ


Ε.2205/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΑ:ΨΝΩ146ΜΠ3Ζ-8ΜΜ


Ε.2196/2019

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 63 ΤΟΥ ν.4172/2013 ΓΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΑΔΑ:Ψ16946ΜΠ3Ζ-8ΗΖ


Ε.2051/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71Ζ ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ν. 4710/2020 (Α' 142)ΑΔΑ:Ω2Σ346ΜΠ3Ζ-ΧΧ5


ΠΟΛ. 1076/2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΑ 30-34 Ν.4172/13). (ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ)