ΕΑΑΔΗΣΥ/870/2016

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011

Δημοσίευση στο ΦΕΚ πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων με  ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος

ΒΛΕΠΕ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ/870/2016  Δημοσίευση στο ΦΕΚ πρότυπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων με  ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/67/2015

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

Δ.ΣΦ,ΦΕΚ-264/Β/11.2.2016:Στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β), στη σελίδα 7455, Παράρτημα Α, υποσημείωση 45 διορθώνεται το εσφαλμένο «Όπου στο παρόν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν" και στη σελίδα 7481, Παράρτημα Β και στην υποσημείωση 47, διορθώνεται ομοίως το εσφαλμένο «Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν".ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β βλεπε το  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/1178/2015  Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β


ΕΑΑΔΗΣΥ/67/2015-ΦΕΚ/664/Β/2015

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β

Δ.ΣΦ,ΦΕΚ-264/Β/11.2.2016:Στην 67/1.4.2015 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/664/21.4.2015 (τεύχος Β), στη σελίδα 7455, Παράρτημα Α, υποσημείωση 45 διορθώνεται το εσφαλμένο «Όπου στο παρόν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν" και στη σελίδα 7481, Παράρτημα Β και στην υποσημείωση 47, διορθώνεται ομοίως το εσφαλμένο «Όπου προβλέπεται στο παρόν υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης, η δήλωση αυτή πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός του τελευταίου μηνός πριν τη δημοπράτηση ενώ δεν απαιτείται αυτή να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.» με την προσθήκη της λέξης "τεύχος" μετά από τη λέξη "παρόν".ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β βλεπε το  ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΑΑΔΗΣΥ/1178/2015  Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β


ΥΠΕΣ/47990/2013

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.

Δ17α/07/39/ΦΝ437/2005

Έγκριση 1ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.


Δ17α/06/18/ΦΝ 437/2006

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων


ΕΑΑΔΗΣΥ/1178/2015

Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β (ΑΔΑ:Ψ4ΖΤΟΞΤΒ-Β2Α)


Δ17α/02/136/2008

Έγκριση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων.(ν. 3669/08).ΕΓΚ.23


Δ17α/05/116/2008

Απόφαση Εγκριση 5ης βελτίωσης προτύπων διακηρύξεων τύπου α και Β -Προσαρμογή των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων σύμφωνα με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (Ν.3669/08).Εφαρμογή απο την 1η Δεκεμβρίου 2008 και εφεξής.


Δ17α/02/128/2006

Τροποποίηση των Πρότυπων Διακηρύξεων, συνεπεία τροποποιήσεων στο δίκαιο των δημοσίων έργων, από το ν. 3481/06.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23


ΕΑΑΔΗΣΥ/4590/2014

Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014 (ΑΔΑ:7ΘΘ9ΟΞΤΒ-Τ20)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)  ΒΛΕΠΕ ΑΝΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ:ΕΑΑΔΗΣΥ/3340/2015