Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)189/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4024/2011

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Νόμιμη η καταβολή ποσών 541,62 και 283,90 ευρώ, αντιστοίχως, σε υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων Υποκαταστήματος ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ως αμοιβή τους για υπερωριακή νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών, καθώς και υπερωριακή ημερήσια ή νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του έτους 2013, καθόσον εφαρμοστέα τυγχάνει εν προκειμένω, η Φ.80245/550/84/Β΄159/29.1.2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθότι, κατά την αληθινή έννοια των σχετικών διατάξεων, ο όρος «διοικητικοί» υπάλληλοι αφορά στο σύνολο του προσωπικού του φορέα που εντάσσεται στη διοικητική διάρθρωση αυτού, περιλαμβανομένων μεταξύ δε αυτών και των υπαλλήλων του Κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

2/37190/0026/2001

Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών εργασία.(ΚΑΕ0511,ΚΑΕ0512) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 2/1757/0026/2017,ΦΕΚ-17/Β/12.1.2017


2/1757/0026/2017

Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.(ΚΑΕ0511,ΚΑΕ0512)


ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)22/2014

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ: Νόμιμη. (...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, δεν είναι νόμιμες. Και τούτο, διότι η 1651/37151/7.3.2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης ….. με την οποία καθιερώθηκε η 24ωρη εργασία καθώς και η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Καθαριότητας  του Δήμου … και η 562/2.4.2013 απόφαση του Δημάρχου …, με την οποία καθιερώθηκε η νυχτερινή απασχόληση και η απασχόληση αργιών Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών (προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας) 242 υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου … ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, δεν μπορούν να αναπτύξουν αναδρομικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να παράσχουν νόμιμο έρεισμα για την καταβολή αμοιβής στους φερόμενους ως δικαιούχους υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου για υπερωριακή εργασία, που αυτοί φέρεται ότι παρείχαν κατά τις Κυριακές ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση εβδομαδιαίας εργασίας σε υπηρεσία που λειτουργούσε σε εικοσιτετράωρη βάση, πριν από τη δημοσίευσή τους. Εξάλλου, ο ισχυρισμός του Δήμου ότι σε κάθε περίπτωση οι φερόμενοι ως δικαιούχοι των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων παρείχαν υπερωριακή απασχόληση κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013 δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα των εντελλόμενων δαπανών.


ΕλΣυν/ΚΠΕ.Τμ.1/48/2012

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον ο φερόμενος ως δικαιούχος, που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, δεν επιτρέπεται, ως εκ της ιδιότητάς του (διευθυντικό στέλεχος), να λαμβάνει υπερωριακή αμοιβή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011. Το γεγονός δε ότι η απασχόλησή του έλαβε χώρα προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας δεν ασκεί επιρροή, καθόσον και η εργασία αυτή, όπως προκύπτει από την ίδια ως άνω διάταξη, συνιστά υπερωριακή εργασία.


Αριθμ. 2/99421/ΔΕΠ/2015

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, καθώς και στα γραφεία των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, στο Γραφείο Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων και των Διοικητών και Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών.(ΚΑΕ0511)

ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ 2/1757/0026/2017 Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.


2/63334/0022/2014

Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με  με την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

2/41768/0022/2014

Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία »)ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ)

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)200/2014

Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση σε υπαλλήλους (μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) ν.π.δ.δ «.....», καθόσον η αιτιολογία της απόφασης του Προέδρου του νομικού προσώπου με την οποία καθιερώθηκε η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του, είναι πλημμελής, διότι δεν εξειδικεύεται επαρκώς, ποιες ήταν ακριβώς οι έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες ανάγκες που ανέκυψαν και εξαιτίας των οποίων απαιτήθηκε η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του (άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011 και άρθρο 103 παρ. 10 του ν. 3852/2010). Η ελλείπουσα δε αιτιολογία, δε δύναται να αναπληρωθεί από την εκ των υστέρων προσκομιζόμενη σχετική βεβαίωση του Προέδρου.


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)201/2014

Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση σε υπαλλήλους (μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) ν.π.δ.δ «.....», καθόσον η αιτιολογία της απόφασης του Προέδρου του νομικού προσώπου με την οποία καθιερώθηκε η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του, είναι πλημμελής, διότι δεν εξειδικεύεται επαρκώς, ποιες ήταν ακριβώς οι έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες ανάγκες που ανέκυψαν και εξαιτίας των οποίων απαιτήθηκε η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του (άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011 και άρθρο 103 παρ. 10 του ν. 3852/2010). Η ελλείπουσα δε αιτιολογία, δε δύναται να αναπληρωθεί από την εκ των υστέρων προσκομιζόμενη σχετική βεβαίωση του Προέδρου.


ΕΣ/Τμ.1 (ΚΠΕ) 232/2014

Μη κανονική η καταβολή δαπανών για αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών και για εκτός έδρας σε υπαλλήλους  Δασαρχείου, καθόσον, αφενός μεν, οι δαπάνες αυτές δεν ανελήφθησαν νόμιμα κατά το έτος 2013, προυπόθεση απαραίτητη για τη νόμιμη ανατροπή τους και την ανάληψή τους κατά το επόμενο έτος, (έκδοση σχετικών αποφάσεων ανάληψης μετά την πραγματοποίησή τους), αφετέρου δε, εφόσον δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τη δέσμευση των οικείων πιστώσεων, εντός του έτους 2013, η ανακλητική απόφαση του διατάκτη για την ανατροπή της δέσμεσης αυτής θα έπρεπε να έχει εκδοθεί εντός του ίδιου έτους (έως την 31.12.2013) και όχι να δημοσιευθεί στη διαύγεια το επόμενο (3-2-2014)  (άρθρο 21 παρ.1, 2 5 και 8 του ν. 2362/1995, ΦΕΚ Α΄ 247/1995, άρθρο 26 του ν. 3871/2010 και άρθρο 23 παρ.3 του ν. 4210/2013, ΦΕΚ Α΄ 254/2013).