Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/98/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4336/2015/Δ9, 3861/2010

Νόμιμη η καταβολή  δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας, η έγκριση της οποίας δεν αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (..) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ως άνω εντολή μετακίνησης του Δημοτικού Συμβουλίου … δεν είναι εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 και, συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια»(..) 


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/250/2017

Δαπανες μετακίνησης. (..). Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι ως άνω εγκριτικές των μετακινήσεων των φερόμενων ως δικαιούχων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ... δεν είναι εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010, όπως ισχύει, και, συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησής τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια», απορριπτομένου ως αβάσιμου του σχετικού λόγου του αναπληρωτή Επιτρόπου. Πλην όμως, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο δεύτερο λόγο διαφωνίας, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη κανονικές, καθόσον η 796/27.2.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6421, για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των φερόμενων ως δικαιούχων, της οποίας η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», αναρτήθηκε σε αυτό σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των εν λόγω μετακινήσεων,..στην περίπτωση μάλιστα του χρηματικού εντάλματος 42/17 με φερόμενο ως δικαιούχο τον .., εκτός της εκ των υστέρων ανάρτησης, η ως άνω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση της οικείας μετακίνησης​...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη κανονικές και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΝΣΚ/377/2012

Οι εκδιδόμενες κατά το N.2685/1999 εντολές μετακίνησης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του δεν περιλαμβάνονται στις αναρτητέες κατά το Ν . 3861/2010 στα «Πρόγραμμα Διαύγεια» διοικητικές πράξεις 

ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)410/2015

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- :Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από δημοτικό ν.π.δ.δ. (Δ.Λ.Τ.) σε ιδιώτη για εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων µόλου πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων στο Λιµάνι …, καθόσον, κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3861/2010, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του ανωτέρω δημοτικού ν.π.δ.δ. και η απόφαση (ορθή επανάληψη) του Δ.Σ. του, αναρτήθηκαν στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», μετά από την έκδοση της απόφασης του Προέδρου του ως άνω Λιµενικού Ταµείου περί απευθείας ανάθεσης των ως άνω εργασιών. Επίσης, η ως άνω απόφαση απευθείας ανάθεσης αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.(συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/206/2019

Αμοιβή εξωτερικών συνεργατών (....)Με δεδομένα αυτά, οι ως άνω συμβάσεις μίσθωσης έργου απέκτησαν νόμιμη υπόσταση στις 3.6.2019, ήτοι από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο Πρόγραμμα Διαύγεια (άρθρο 4 του ν. 3861/2010). Επομένως, οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες, οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες προγενέστερες του χρόνου ανάρτησης των εν λόγω συμβάσεων στο πρόγραμμα Διαύγεια, είναι μη νόμιμες. Περαιτέρω, όμως, το ενόψει του ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου ....... κατά τη διαδικασία πρόσληψης των εν λόγω εξωτερικών συνεργατών έχουν αναρτήσει στο Πρόγραμμα Διαύγεια την 445/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση πρόσληψής τους, την σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων και τις αποφάσεις πρόσληψης, από συγγνωστή πλάνη παρέλειψαν και την έγκαιρη ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων.


ΝΣΚ/460/2011

Δεν είναι υποχρεωτική, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 περ.6 του Ν 3861/2010, η ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδουν οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. (ομοφ.)


ΝΣΚ/272/2016

Πράξεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης. Ανάρτηση στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».(....) Οι αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης, ανεξαρτήτως αν αποτελούν ομάδες εργασίας ή ομάδες έργου, είναι αναρτητέες, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3861/2010, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» (ομοφ.).


ΥΑΠ/Φ..40/3404/2014

A. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του N. 3861/2010 για το πρόγραμμα «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4210/2013 B. Προετοιμασία των Φορέων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος «Διαύγεια»(ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ)

ΔΙΣΚΠΟ/16752/2010

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"(3861/2010)


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)77/2016

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:Με δεδομένα τα πραγματικά αυτά περιστατικά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, εφόσον η απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης δεν αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια», η κρίσιμη υπερωριακή εργασία παρασχέθηκε από προσωπικό που δεν είχε νομίμως οριστεί προς τούτο, και για το λόγο αυτόν η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη.  Πλην όμως, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη το 2/58404/0026/23.7.2014 έγγραφο της 26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχων Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την προμνησθείσα 14/18.7.2014 γνωμοδότηση, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα μη αναρτώντας την ως άνω απόφαση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των προεκτεθεισών διατάξεων.


2/64386/0026/2010

Κοινοποίηση διατάξεων του 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».