ΕλΣυν.Τμ.1/11/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 113/2010 , 2362/1995

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ:Αίτηση ανάκλησηςτης 275/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξης, το Τμήμα κρίνει ότι: Α)  Οι εντελλόμενες με το ως άνω χρηματικό ένταλμα δαπάνες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «......», το οποίο εντάσσεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι μη κανονικές διότι οι οικείες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) εκδόθηκαν μετά την πραγματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ιατρών και του λοιπού τεχνολογικού προσωπικού για τη στελέχωση των απογευματινών ιατρείων του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου του Νοσοκομείου, καίτοι θα έπρεπε να προηγούνται χρονικά οποιασδήποτε ενέργειας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών.  Τούτο δε, διότι, σκοπός των οικείων διατάξεων είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η οποία συντελείται με την προηγούμενη δέσμευση των πιστώσεων και την εν συνεχεία διάθεση αυτών. Μειοψήφισε η Σύμβουλος Ευαγγελία Σεραφή, κατά τη γνώμη της οποίας οι επίμαχες δαπάνες, οι οποίες εκκαθαρίσθηκαν και εντάλθηκαν με το ως άνω χρηματικό ένταλμα μετά την εντός του οικονομικού έτους εκτέλεσης του οικείου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (2014) έκδοση των αποφάσεων ανάληψης της δημοσιονομικής υποχρέωσης είναι κανονικές, ανεξαρτήτως του ότι η έκδοση των αποφάσεων αυτών έπονται της εντός του ίδιου οικονομικού έτους πραγματοποίησης της ενέργειας που γεννά την υποχρέωση του αιτούντος για την πληρωμή τους (παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου). Τούτο δε διότι οι ως άνω αποφάσεις, καίτοι μεταγενέστερες, εκδόθηκαν κατόπιν διαπίστωσης της ύπαρξης αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και της μη υπέρβασης του οικείου ποσοστού διάθεσής τους, εκπληρώνοντας πλήρως τον σκοπό των οικείων διατάξεων. Η γνώμη αυτή δεν εκράτησε, Β) Η μη νόμιμη ανάληψη των ως άνω δαπανών (καθώς οι αποφάσεις ανάληψης εξεδόθησαν μετά την παροχή υπηρεσιών του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 17 παρ.2 του Ν. 4332/2014, διότι η τελευταία αφορά αποκλειστικά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και εισάγει παρέκκλιση από τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την ανάθεσή τους και Γ)  Λαμβανομένου υπόψη ότι εντός του αυτού οικονομικού έτους (2014) είχαν θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό ......, χρηματικά εντάλματα πληρωμής για την καταβολή αμοιβών ιατρών και υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στην ολοήμερη λειτουργία Τμημάτων του αιτούντος Νοσοκομείου, χωρίς να επισημανθεί ότι οι οικείες δαπάνες δεν είναι κανονικές, πρέπει, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ανάκλησης, να γίνει δεκτό ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, ενόψει της ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στους οικείους κωδικούς αριθμούς εξόδων, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των ως άνω διατάξεων, πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι μπορούσαν, έστω και μετά την πραγματοποίηση των οικείων δαπανών, να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων ανάληψης της δημοσιονομικής υποχρέωσης.(...)Ανακαλεί την 275/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.1/11/2017

Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξης, το Τμήμα κρίνει ότι: Α) Οι εντελλόμενες με το ως άνω χρηματικό ένταλμα δαπάνες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ..., το οποίο εντάσσεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι μη κανονικές διότι οι οικείες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) εκδόθηκαν μετά την πραγματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ιατρών και του λοιπού τεχνολογικού προσωπικού για τη στελέχωση των απογευματινών ιατρείων του Τμήματος Αξονικού Τομογράφου του Νοσοκομείου, καίτοι θα έπρεπε να προηγούνται χρονικά οποιασδήποτε ενέργειας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. Τούτο δε, διότι, σκοπός των οικείων διατάξεων είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η οποία συντελείται με την προηγούμενη δέσμευση των πιστώσεων και την εν συνεχεία διάθεση αυτών. (...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η .../2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο πρέπει να ανακληθεί για λόγους συγγνωστής πλάνης και ως εκ τούτου, το ..., οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδόθηκε από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ... θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/ΤΜ.1/10/2017

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ: ..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας Πράξης, το Τμήμα κρίνει ότι: Α) Οι εντελλόμενες με το ως άνω χρηματικό ένταλμα δαπάνες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «…», το οποίο εντάσσεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, είναι μη κανονικές διότι οι οικείες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) εκδόθηκαν μετά την πραγματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ιατρών και του λοιπού τεχνολογικού προσωπικού για τη στελέχωση των απογευματινών ιατρείων του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος του Νοσοκομείου, καίτοι θα έπρεπε να προηγούνται χρονικά οποιασδήποτε ενέργειας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. Τούτο δε, διότι, σκοπός των οικείων διατάξεων είναι η ορθή δημοσιονομική διαχείριση του δημοσίου χρήματος, η οποία συντελείται με την προηγούμενη δέσμευση των πιστώσεων και την εν συνεχεία διάθεση αυτών. Μειοψήφισε η Σύμβουλος Ευαγγελία Σεραφή, κατά τη γνώμη της οποίας οι επίμαχες δαπάνες, οι οποίες εκκαθαρίσθηκαν και εντάλθηκαν με το ως άνω χρηματικό ένταλμα μετά την εντός του οικονομικού έτους εκτέλεσης του οικείου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (2013) έκδοση των αποφάσεων ανάληψης της δημοσιονομικής υποχρέωσης είναι κανονικές, ανεξαρτήτως του ότι η έκδοση των αποφάσεων αυτών έπονται της εντός του ίδιου οικονομικού έτους πραγματοποίησης της ενέργειας που γεννά την υποχρέωση του αιτούντος για την πληρωμή τους (παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος). Τούτο δε διότι οι ως άνω αποφάσεις, καίτοι μεταγενέστερες, εκδόθηκαν κατόπιν διαπίστωσης της ύπαρξης αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου και της μη υπέρβασης του οικείου ποσοστού διάθεσής τους, εκπληρώνοντας πλήρως τον σκοπό των οικείων διατάξεων. Η γνώμη αυτή δεν εκράτησε, Β) Η μη νόμιμη ανάληψη των ως άνω δαπανών (καθώς οι αποφάσεις ανάληψης εξεδόθησαν μετά την παροχή υπηρεσιών του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 17 παρ.2 του Ν. 4332/2014, διότι η τελευταία αφορά αποκλειστικά σε συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και εισάγει παρέκκλιση από τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για την ανάθεσή τους και Γ) Λαμβανομένου υπόψη ότι εντός του αυτού οικονομικού έτους (2013) είχαν θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό …, χρηματικά εντάλματα πληρωμής για την καταβολή αμοιβών ιατρών και υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στην ολοήμερη λειτουργία Τμημάτων του αιτούντος Νοσοκομείου, χωρίς να επισημανθεί ότι οι οικείες δαπάνες δεν είναι κανονικές, πρέπει, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ανάκλησης, να γίνει δεκτό ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, ενόψει της ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων στους οικείους κωδικούς αριθμούς εξόδων, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των ως άνω διατάξεων, πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι μπορούσαν, έστω και μετά την πραγματοποίηση των οικείων δαπανών, να προβούν στην έκδοση των αποφάσεων ανάληψης της δημοσιονομικής υποχρέωσης.


ΕλΣυν.Τμ.1/34/2016

Απόφαση ανάληψης :Ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 175/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν στη σκέψη III, το Τμήμα κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι ορθώς έγινε δεκτό από το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη πράξη του, ότι οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω εντάλματα δαπάνες του αιτούντος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (ΟΚΑ), είναι μη κανονικές, δεδομένης της μεταγενέστερης της πραγματοποίησής τους, ήτοι της πραγματοποίησης της επίμαχης  απασχόλησης, έκδοσης της ανωτέρω απόφασης ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης (δημοσιονομικής δέσμευσης), αφού αυτή, όπως εκτέθηκε σε προηγούμενη σκέψη, έπρεπε να προηγείται χρονικά οποιασδήποτε ενέργειας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. Αντίθετα, κατά την μειοψηφούσα άποψη, η οποία εκτέθηκε στη σκέψη ΙΙΙ, οι επίμαχες δαπάνες του αιτούντος φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν εκκαθαριστεί, εντέλλονται με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα και ελέγχονται προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την εντός του οικονομικού έτους εκτέλεσης του οικείου προϋπολογισμού του αιτούντος (2014) έκδοση της ανωτέρω απόφασης ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης (δημοσιονομικής δέσμευσης), είναι κανονικές, ανεξαρτήτως του ότι η έκδοση της απόφασης αυτής έπεται της εντός του ίδιου οικονομικού έτους πραγματοποίησης της ενέργειας που γεννά την υποχρέωση του αιτούντος για την πληρωμή τους, ήτοι της πραγματοποίησης της επίμαχης υπερωριακής απασχόλησης, καθώς με την έκδοση της εν λόγω απόφασης (ανάληψης της σχετικής δημοσιονομικής υποχρέωσης), η οποία συνιστά όρο της εκτέλεσης των ανωτέρω δημιουργικών των δαπανών αυτών πράξεων (της Μ70/186/27.1.2014 απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Μ70/194/27.1.2014 εγγράφου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ περί κατανομής και διάθεσης των ωρών της επίμαχης υπερωριακής απασχόλησης στους αντίστοιχους υπαλλήλους του ανωτέρω Περιφερειακού του Υποκαταστήματος) και εκδόθηκε κατόπιν διαπίστωσης της ύπαρξης αντίστοιχων εγγεγραμμένων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό του αιτούντος αλλά και της μη υπέρβασης του αντίστοιχου ποσοστού διάθεσής τους, αφενός καθίσταται νόμιμη η εκτέλεση των ανωτέρω δημιουργικών των δαπανών αυτών πράξεων και αφετέρου εκπληρώνεται πλήρως ο σκοπός των εκτεθεισών στη σκέψη ΙΙ σχετικών διατάξεων, που είναι η αποτροπή της πληρωμής δαπανών του αιτούντος καθ’ υπέρβαση των οικείων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του πιστώσεων και του ποσοστού διάθεσης τους.(..)Ανακαλεί την 175/2016 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.


ΕΣ/ΤΜ.4/84/2015

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: Ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 11/2015 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις II, III και ΙV της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι ορθώς το Κλιμάκιο, με την προσβαλλόμενη πράξη του, έκρινε ότι οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη νόμιμες και εν μέρει (από 1.4.2014 έως 29.4.2014) μη κανονικές, καθόσον τόσο οι οικείες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, όσο και οι σχετικές αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης, αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σε χρόνο (29.4.2014 και 30.4.2014, αντίστοιχα) μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των ως άνω δαπανών. Περαιτέρω, όμως, λαμβάνοντας υπόψη: α) το γεγονός ότι οι επίμαχες αποφάσεις ανάληψης δημοσιονομικών δεσμεύσεων φέρουν ημερομηνίες, οι οποίες προηγούνται της πραγματοποίησης των οικείων δαπανών, β) το Γ32/277/2.7.2014 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., το πρώτον προσκομιζόμενο ενώπιον του Τμήματος, σύμφωνα με το οποίο «λόγω τεχνικών προβλημάτων στο μηχανογραφικό σύστημα και την αδυναμία αυτόματης μετατροπής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε αρχεία με μορφή pdf που απαιτείται από το πρόγραμμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, κατέστησαν ανέφικτη την έγκαιρη ανάρτηση στο Διαδίκτυο των σχετικών Αποφάσεων. Το πρόβλημα αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και αποκαθίσταται σταδιακά στο σύνολο των Υποκαταστημάτων», από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη, καθ’ όλο το  διάστημα των πρώτων μηνών του 2014, του προαναφερθέντος τεχνικού προβλήματος ως προς την ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και, κατ’ επέκταση, και των αποφάσεων συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης και γ) τα, ομοίως το πρώτον προσκομιζόμενα ενώπιον του  Τμήματος, 112, 113, 182, 183, 268 και 269, οικονομικού έτους 2014, χρηματικά εντάλματα του ως άνω Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που αφορούν όμοιες δαπάνες (αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) πραγματοποιηθείσες τους μήνες Ιανουάριο (για τα 112 και 113 χρηματικά εντάλματα), Φεβρουάριο (για τα 182 και 183 χρηματικά εντάλματα) και Μάρτιο του 2014 (για τα 268 και 269 χρηματικά εντάλματα) και ως προς τις οποίες οι μεν αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν στις 2.1.2014, 2.1.2014, 12.2.2014, 12.2.2014, 28.2.2014 και 28.2.2014, αντίστοιχα, αλλά αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 19.2.2014, 14.2.2014, 11.3.2014, 11.3.2014, 31.3.2014 και 31.3.2014, αντίστοιχα, οι δε  αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης εκδόθηκαν στις 20.1.2014, 20.1.2014, 3.2.2014, 3.2.2014, 4.3.2014 και 4.3.2014, αλλά αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 11.2.2014, 11.2.2014, 26.2.2014, 26.2.2014, 31.3.2014 και 31.3.2014, αντίστοιχα, δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών και, εντούτοις, θεωρήθηκαν από την αρμόδια Επίτροπο, το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι, κατά τα βασίμως σχετικώς προβαλλόμενα από το αιτούν, τα αρμόδια όργανα αυτού, αναρτώντας τις επίμαχες αποφάσεις στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την πραγματοποίηση των οικείων δαπανών, ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των προεκτεθεισών διατάξεων (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 29/2015).Ανακαλεί την 11/2015 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών 


ΕΣ/ΤΜ.4/8/2018

Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων...ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 184/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα..Εξάλλου, το αιτούν ως προς την εν μέρει μη κανονικότητα της ελεγχόμενης δαπάνης (για το μήνα Ιούνιο 2014) αβασίμως επικαλείται την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 του π.δ. 113/2010 και 21 παρ. 7 του ν. 2362/1995 και τούτο, διότι οι εν λόγω διατάξεις συνιστούν απόκλιση από τον επιβαλλόμενο στα ως άνω νομοθετήματα τρόπο ανάληψης των δαπανών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και είναι στενά ερμηνευτέες με αποτέλεσμα να μην έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται στην πράξη του Κλιμακίου, σε κάθε δε περίπτωση η εν λόγω δαπάνη ουδόλως δύναται να υποστηριχθεί ότι επιβλήθηκε εκτάκτως και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η ορθή τήρηση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης, όπως αβάσιμα προβάλλει το αιτούν, αφού τα όργανα του Νοσοκομείου γνωρίζοντας την ανάγκη του για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, είχαν προβεί ήδη από τον Ιανουάριο του έτους 2014 σε συνεχόμενες μηνιαίες απευθείας αναθέσεις στην ανωτέρω εταιρεία. Επίσης, το Τμήμα κρίνει ότι πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός περί συνδρομής λόγων επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι επέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης και δικαιολογούν, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της υπό κρίση ανάκλησης, τη θεώρηση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος, καθόσον το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται προεχόντως με την τήρηση της νομιμότητας και όχι με παραβιάσεις της εθνικής νομοθεσίας (Ε.Σ. Πρ. ΙV Tμ.57, 42/2016, πρβλ. VI Τμ. αποφ. 1249, 1254/2011). Τέλος, κατ’ εκτίμηση των ειδικότερων περιστάσεων της συγκεκριμένης υπόθεσης και ιδίως του ότι το αιτούν δεν αποδεικνύει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των επίμαχων υπηρεσιών κατόπιν νόμιμης διαδικασίας, το Τμήμα κρίνει ότι είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός του περί της συνδρομής υπέρ αυτού συγγνωστής πλάνης κατά τη διενέργεια της εν λόγω δαπάνης.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση του Γενικού Νοσοκομείου .... για ανάκληση της 184/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/155/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι, κατά το βασίμως προβαλλόμενο από την Επίτροπο λόγο διαφωνίας, νόμιμη, διότι η υπ’ αριθ. 399 και αριθ. πρωτ. 4274/31-7-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης εκδόθηκε μετά την σύναψη της από 10/6/2014 σύμβασης μεταξύ του ως άνω Νοσοκομείου και της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας, χωρίς να διαλαμβάνει κατ’ έτος κατανομή της συνολικής δαπάνης, δεδομένης της σκοπούμενης πραγματοποίησης αυτής σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη (2014, 2015), κατ’ επιβάρυνση των προϋπολογισμών των ετών αυτών, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η δεσμευθείσα με αυτήν πίστωση υπολειπόταν της συμβατικής δαπάνης, όπως, άλλωστε, συνομολογείται με το από 19/5/2015, υπ’ αριθ. πρωτ. 9333/27-5-2015 έγγραφο επανυποβολής του υπό κρίση χρηματικού εντάλματος. Περαιτέρω, η ανωτέρω πλημμέλεια δεν αίρεται ως εκ της εκδόσεως στις 17/5/2013 - δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της σχετικής υπ’ αριθ. 013/2013 και αριθ. πρωτ. 8784/20-5-2013 προκήρυξης - της υπ’ αριθ. 530 και αριθ. πρωτ. 6994/17-5-2013 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, διότι, αφενός, η δεσμευθείσα με αυτήν πίστωση ύψους 15.000 ευρώ υπολειπόταν της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και, αφετέρου, σε κάθε περίπτωση, η δέσμευση αυτή ανετράπη, με την υπ’ αριθ. 1173 και αριθ. πρωτ. 17691/18-12-2003 απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης, χωρίς να εκδοθεί νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, κατά την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους και πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, όπως επιτάσσει η παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010....Ωστόσο, το Κλιμάκιο, εκτιμώντας τα όσα διαλαμβάνονται στο προαναφερθέν, από 19/5/2015, υπ’ αριθ. πρωτ. 9333/27-5-2015 έγγραφο του Νοσοκομείου, δηλαδή ότι οι ανωτέρω πλημμέλειες της ανάληψης υποχρέωσης αποδίδονται, αφενός, ως προς το χρόνο έκδοσης της σχετικής πράξης, σε παραδρομή των αρμόδιων οργάνων και, αφετέρου, ως προς το ύψος του αναληφθέντος ποσού, στον περιορισμό από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.) των ορίων πιστώσεων του προϋπολογισμού, κρίνει ότι τα όργανα του Γενικού Νοσοκομείου ... «...» ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της ανάγκης προάσπισης του αγαθού της δημόσιας υγείας...και, επομένως, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/65/2016

Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην σκέψη ΙΙ οι εντελλόμενες με τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής 17/15 και 19/15 δαπάνες (σκέψη V.1,2) είναι μη νόμιμες, δεδομένου ότι η 139/21.11.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:....-ΕΜΕ), με την οποία εγκρίθηκαν αναδρομικά οι μετακινήσεις των Αντιδημάρχων, δεν διαλαμβάνει καμία αιτιολογία ως προς τους κατεπείγοντες υπηρεσιακούς λόγους, που κατέστησαν αναγκαία την άμεση και χωρίς καθυστέρηση μετακίνηση αυτών, ώστε να μην είναι δυνατή η προηγούμενη έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙV οι εντελλόμενες με τα ως άνω χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι και μη κανονικές, διότι οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την πραγματοποίηση των δαπανών.(..)Τέλος, οι εντελλόμενες με το 157, οικονομικού έτους 2015, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνες (σκέψη VI 2) είναι μη νόμιμες, διότι η 160/21.12.2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:....-ΘΚ7), με την οποία εγκρίθηκαν αναδρομικά οι μετακινήσεις του Δημάρχου, δεν φέρει καμία αιτιολογία ως προς τους κατεπείγοντες υπηρεσιακούς λόγους που κατέστησαν αναγκαία την άμεση και χωρίς καθυστέρηση μετακίνηση αυτού, ώστε να μην είναι δυνατή η προηγούμενη έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, οι εντελλόμενες με τo ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνες είναι και μη κανονικές, διότι η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την πραγματοποίηση των δαπανών.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα 17, 19 και 157, οικονομικού έτους 2015, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη νόμιμες και μη κανονικές καθώς και οι εντελλόμενες με το 18/2015 χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνες είναι εν μέρει μη νόμιμες και μη κανονικές και, συνεπώς, αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΤΜ.6/1786/2016

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας:..Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν. 3871/2010  (Α΄ 141) και εκείνες των άρθρων 1, 2,  3, 4, 9 και 11 του   π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης, για την  πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, απαιτείται η προηγουμένη έγκριση  διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως, με την έκδοση αντίστοιχης απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης. Κατά το στάδιο  αυτό της δημοσιονομικής ανάληψης της δαπάνης, ο αρμόδιος  διατάκτης χορηγεί την έγκρισή του, που συνεπάγεται τη δέσμευση των πιστώσεων του οικείου προϋπολογισμού και συντάσσεται έκθεση ανάληψης της δαπάνης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, το είδος και η αιτία της δαπάνης, το ύψος της συνολικής επιβάρυνσης που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, το οικονομικό έτος πραγματοποίησης της δαπάνης, ο τίτλος και  ο κωδικός αριθμός του φορέα καθώς και του ειδικού φορέα, καθώς και ο κωδικός αριθμός εξόδου, ενώ πρέπει να μνημονεύονται και οι σχετικές διατάξεις ή  αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους, στις οποίες αυτή στηρίζεται, έτσι ώστε να αποδεικνύεται η γέννηση και η ύπαρξη του χρέους. Το στάδιο δε αυτό προηγείται και διακρίνεται από εκείνο της διοικητικής ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, που συνίσταται στην έκδοση σχετικής απόφασης του, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της δαπάνης,  αρμοδίου οργάνου, που συνιστά την γενεσιουργό αιτία της δαπάνης και δημιουργεί  υποχρέωση  προς πληρωμή της.  Επομένως, η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρεωτικής για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης διαδικασίας, ήτοι η μη σύνταξη της έκθεσης ανάληψης της δαπάνης,  καθιστά τη διενέργεια της δαπάνης μη νόμιμη. Συνεπώς, ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη Πράξη ότι η αναθέτουσα αρχή παραβίασε τις ως άνω διατάξεις, αφού από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι δεν έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία έκδοσης της αναγκαίας απόφασης δημοσιονομικής δέσμευσης. Εντούτοις, συνεκτιμώντας τον προβαλλόμενο με την αίτηση ανάκλησης ισχυρισμό ότι στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου έχει προβλεφθεί πίστωση για τις υπηρεσίες καθαριότητας, στην ισχύουσα δε σύμβαση που έχει συνάψει το Νοσοκομείο για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών έχει τεθεί όρος ότι αυτή θα λήξει αυτοδίκαια μόλις υπογραφεί η σύμβαση του επίμαχου διαγωνισμού, κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης υπό τον όρο ότι πριν από την υπογραφή θα έχει εκδοθεί η αναγκαία απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης. Τέλος, ενόψει των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2011 παρατάθηκε εκ νέου με την 3215/7-6-2016 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 1767), κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 πιστώσεις επαρκούν για την εκτέλεση της σύμβασης.Κατ’ ακολουθία όσων κρίθηκαν προηγουμένως δεν κωλύεται η  υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του «ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ...» και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «...», υπό τον όρο ότι πριν από την υπογραφή θα έχει εκδοθεί η αναγκαία απόφαση δημοσιονομικής δέσμευσης και ότι οι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 πιστώσεις επαρκούν για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό. Ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση και η ασκηθείσα παρέμβαση, πρέπει να γίνουν δεκτές και να ανακληθεί η 17/2015 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ...


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/250/2017

Δαπανες μετακίνησης. (..). Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι ως άνω εγκριτικές των μετακινήσεων των φερόμενων ως δικαιούχων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ... δεν είναι εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010, όπως ισχύει, και, συνεπώς, δεν υπήρχε υποχρέωση ανάρτησής τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια», απορριπτομένου ως αβάσιμου του σχετικού λόγου του αναπληρωτή Επιτρόπου. Πλην όμως, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο δεύτερο λόγο διαφωνίας, οι εντελλόμενες δαπάνες είναι μη κανονικές, καθόσον η 796/27.2.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6421, για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των φερόμενων ως δικαιούχων, της οποίας η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», αναρτήθηκε σε αυτό σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των εν λόγω μετακινήσεων,..στην περίπτωση μάλιστα του χρηματικού εντάλματος 42/17 με φερόμενο ως δικαιούχο τον .., εκτός της εκ των υστέρων ανάρτησης, η ως άνω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε μετά την πραγματοποίηση της οικείας μετακίνησης​...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη κανονικές και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/178/2016

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψης της παρούσας, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, δεδομένου ότι η αξίωση των ιατρών, ειδικευόμενων ιατρών και επικουρικού ιατρού για την καταβολή των πρόσθετων εφημεριών τους μηνός Δεκεμβρίου 2013, κατά το χρόνο ανάρτησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» των αποφάσεων περί ανάληψης της σχετικής δαπάνης και έκδοσης των οικείων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, στις 11.2.2016, είχε υποπέσει στη διετή παραγραφή της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974, δοθέντος ότι η γενεσιουργός αιτία της δαπάνης είναι η παροχή της εργασίας (πρόσθετων εφημεριών) των ως άνω φερόμενων ως δικαιούχων των χρηματικών ενταλμάτων προς το ενδιαφερόμενο Νοσοκομείο. Περαιτέρω, οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, των οποίων η ισχύς εκκινεί από την ανάρτησή τους στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αναρτήθηκαν σε αυτό, κατά τα ανωτέρω, σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης των κρίσιμων πρόσθετων εφημεριών. Το Κλιμάκιο, όμως, εκτιμώντας: α) ότι κατά τα διαλαμβανόμενα στο από 23.5.2016 έγγραφο επανυποβολής του Γενικού Νοσοκομείου ... ότι μέρος της δαπάνης για τις εφημερίες που καλυπτόταν από την αρχική απόφαση προέγκρισης του Υποδιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. ... δεν περιελήφθη, τελικώς, στην 156/5414/18.3.2014 απόφαση του Διοικητή αυτής, με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 14.716,20 ευρώ για την πληρωμή των κρίσιμων πρόσθετων εφημεριών, για το λόγο δε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες του πρώτου υπέλαβαν ότι οι αξιώσεις των φερόμενων ως δικαιούχων υπάγονταν στη γενική πενταετή παραγραφή του άρθρου 48 παρ. 1 του ν.δ. 496/1974 για τις αξιώσεις από αδικοπραξία, β) τις περιλαμβανόμενες στα στοιχεία του φακέλου φέρουσες Α.Δ.Α., χωρίς αναγραφόμενη ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», από 11.12.2015 αποφάσεις του αναπληρωτή Διοικητή του ως άνω Νοσοκομείου, περί δέσμευσης πιστώσεων ύψους i. 151.954,13 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0269 (ΑΔΑ: 977Ο469074-41Ρ), ii. 1.427,17 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0551 (ΑΔΑ: 6ΥΒΖ469074-5ΨΣ) και iii. 30.097,43 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 0552 (Α.Δ.Α.: Ρ9Β4469074-0ΘΥ), οικονομικού έτους 2015, του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα, γ) ότι με το προσκομισθέν 1317/4.3.2016 έγγραφο του αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης και δαπάνης ανά ΚΑΕ και συνολικά, μεταξύ άλλων, για την εξόφληση πρόσθετων εφημεριών για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013, που αφορά στα υπό κρίση 14 έως και 17 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, η οποία εν τέλει δεσμεύθηκε από το ως άνω νομικό πρόσωπο και αναλήφθηκε η σχετική υποχρέωση, κρίνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο ... δεν ενήργησε, στην προκειμένη περίπτωση, με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά πεπλανημένως πλην συγγνωστώς υπέλαβε ότι η καταβολή των επίμαχων αποζημιώσεων για τις πρόσθετες εφημερίες που πραγματοποίησαν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι στα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ιατροί, ειδικευόμενοι ιατροί και επικουρικός ιατρός κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013 ήταν κανονική. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δαπάνη είναι μη κανονική, πλην όμως, τα εντάλματα αυτά πρέπει να θεωρηθούν, λόγω συγγνωστής πλάνης.