Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)223/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3959/2011, 4129/2013

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ:Μη νόμιμη η επιστροφή -ως αχρεωστήτως καταβληθέντος- από Επιτροπή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 ανταποδοτικού τέλους, ποσού 16.418,61 ευρώ, σε εταιρεία, «λόγω μη πραγματοποίησης της αρχικής προϋπολογισθείσας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου», καθόσον δεν αποδεικνύεται ότι η επίμαχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ουδέποτε έλαβε χώρα και ότι η καταβολή του επιβαλλόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 τέλους έγινε για αιτία που δεν επακολούθησε. Και υπό την εκδοχή ακόμη ότι δεν είχε χωρήσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας, τέτοια επιστροφή του υπέρ της Επιτροπής καταβληθέντος τέλους 1‰ επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν προβλέπεται από τις διατάξεις που διέπουν την προαναφερόμενη Αρχή. Επιπλέον, η επιστροφή δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη ούτε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 904 Α.Κ., καθόσον δεν έχει μεσολαβήσει η έκδοση δικαστικής απόφασης που να αναγνωρίζει την τυχόν ύπαρξη και έκταση της αξίωσης της φερόμενης ως δικαιούχου κατά της Επιτροπής, βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/108/2018

Υποχρέωση ή μη καταβολής ανταποδοτικού τέλους ένα τοις χιλίοις (1ο/οο) επί του ποσού αύξησης του κεφαλαίου ΑΕ (δια κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.(...)Για την έγκριση, εκ μέρους της Διοίκησης, τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Α.Ε.Γ.Ε.», που αφορά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 146.602.760 ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, απαιτείται η εκ μέρους της καταβολή ανταποδοτικού τέλους ύψους ένα τοις χιλίοις (1ο/οο) επί του ποσού αύξησης του κεφαλαίου, υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. α΄ ν. 3959/2011.(ομόφ.)


ΕΣ/ΤΜ.7/51/2012

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εταιρίας.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι όσον αφορά στους προβαλλόμενους από το διαφωνούντα Επίτροπο λόγους μη θεώρησης του ελεγχόμενου εντάλματος, η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη είναι νόμιμη, διότι από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από το περιεχόμενο της προσκομισθείσας οικονομοτεχνικής μελέτη βιωσιμότητας της φερόμενης ως δικαιούχου ανώνυμης δημοτικής εταιρείας, η οποία (μελέτη) έχει το οριζόμενο στην 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περιεχόμενο, προκύπτει ότι η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος και στην επέκταση των καταστατικών της δραστηριοτήτων που θα έχουν ως επακόλουθο την αύξηση του κύκλου εργασιών της και των εσόδων της κατά τα επόμενα πέντε έτη, γεγονός που θα καταστήσει αυτήν όχι απλά βιώσιμη αλλά κερδοφόρα. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός του διαφωνούντος Επιτρόπου ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία διαχείρισης κατά την πρώτη περιόδο χρήσης της ανωτέρω δημοτικής ανώνυμης εταιρείας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, κατόπιν του 47674/13.9.2011 εγγράφου του, προσκομίστηκαν οι ισολογισμοί των δύο πρώτων εταιρικών χρήσεων της εταιρείας, από τους οποίους προκύπτουν κέρδη ποσού 15.827,96 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 42.882,09 ευρώ για το έτος 2010. Περαιτέρω, από τις προεκτιθέμενες διατάξεις δεν συνάγεται απαγόρευση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δημοτικής ανώνυμης εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της, ενώ εν προκειμένω το ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας κατά 500.000,00 ευρώ είναι κατώτερο του ιδρυτικού της κεφαλαίου (775.000,00 ευρώ). Τέλος, και ο ισχυρισμός του Επιτρόπου ότι από την προαναφερόμενη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας προκύπτει ότι με την ως άνω χρηματοδότηση του Δήμου ... προς τη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία καταστρατηγούνται τόσο οι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου για την κατ’ αρχήν απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, όσο και οι διατάξεις του 259 του ν. 3463/2006, ανεξαρτήτως της αοριστίας του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφάλαιου της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας πρόκειται να αναλωθεί για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών και την ταμειακή της διευκόλυνση προκειμένου να εξυπηρετήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους. Ως εκ τούτου, οι προβαλλόμενοι λόγοι διαφωνίας είναι αβάσιμοι και εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος μη νομιμότητας της δαπάνης, το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


558/VΙI/2013

Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 και 6 του ν. 3959/2011, του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατ’ άρθρα 5?10 του ν. 3959/2011.

ΕΣ/ΤΜ.7/399/2010

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αμιγούς δημοτικής επιχείρησης. Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι, .... η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη, διότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα στις προηγούμενες σκέψεις η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω αμιγούς δημοτικής επιχείρησης εχώρησε αφενός κατόπιν επέκτασης των καταστατικών σκοπών και δραστηριοτήτων της (δια της προσθήκης στους καταστατικούς της σκοπούς και της ανέγερσης-λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου ... (Π.Σ.Κ.Η.) το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί) και μετά από σύνταξη σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας (βλ. την προσκομιζόμενη Μαρτίου 2010 οικονομοτεχνική μελέτη, αναφορικά με την αποπεράτωση της ανωδομής των κτιρίων Α και Β του Π.Σ.Κ.Η.) και αφετέρου σε εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δήμου ..., για την πραγματοποίηση του αυτοχρηματοδοτούμενου τμήματος του έργου από πόρους του Δήμου....Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΝΣΚ/164/2019

Εάν κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4464/2017 μέχρι την έκδοση του νέου Προεδρικού Διατάγματος το οποίο προβλέπεται από το άρθρο αυτό, εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 76/2012 περί Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. (..) Ο ν. 3959/2011, αλλά κυρίως το Π.Δ. 76/2012 κατά το μέρος που με αυτά εισάγονται ειδικά συστήματα επιλογής Προϊσταμένων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση σε ισχύ του κεφαλαίου Δ΄ του ν. 4369/2016 και του τετάρτου άρθρου του ν. 4464/2017 (ομόφ.).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/80/2018

Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.(..) Με δεδομένα αυτά και ενόψει αφενός της καταχώρισης, στις 11.4.2013, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας  των από 25.2.2011 και 1.7.2011 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της «....» περί πιστοποίησης της καταβολής του συνόλου του, κατά 320.000 ευρώ, αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου, όπως η σχετική ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφετέρου της 283/24.4.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ..., με την οποία εγκρίθηκε η λύση της εν λόγω εταιρείας «....» και η θέση της σε εκκαθάριση, η ελεγχόμενη δαπάνη που αφορά σε καταβολή από το Δήμο μέρους του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της, ως οφειλόμενου από την επιχείρηση «Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ...», είναι μη νόμιμη...Κατ’ ακολουθία, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/77/2013

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι δοθείσας της συρρίκνωσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση (2011) πριν από την αύξηση του κεφαλαίου της, που ανήλθαν σε 8.397,30 ευρώ, ποσό καταφανώς κατώτερο του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου, αφού η εταιρεία εμφανίζει ζημιές από προηγούμενες χρήσεις 48.361,03 ευρώ και κατά την ίδια χρήση 3.241,67 ευρώ, η αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης, επιτρεπτή με τις προϋποθέσεις και μόνο του άρθρου 47 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 παρ. 8 περ. γ΄ του Κ.Δ.Κ., δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ, ανεξάρτητα από μεταβολές στο εταιρικό σχήμα, και να αποφασισθεί από Γενική Συνέλευση εντός έξι μηνών από τη λήξη του έτους 2011, και μάλιστα συγκαλούμενη με αποκλειστικό σκοπό την υιοθέτηση μέτρου για την ανατροπή της δυσαναλογίας που καταγράφεται κατά το ίδιο έτος μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Η αύξηση κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία βαρύνει στο σύνολό της τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δε βρίσκει έρεισμα στις εφαρμοστέες διατάξεις,(..). Εξάλλου, και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας είναι βάσιμος, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και ότι εν προκειμένω, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην οικονομοτεχνική μελέτη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ενέργεια η οποία καταλήγει τελικώς σε μη επιτρεπτή επιχορήγηση της ανώνυμης εταιρείας.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/92/2017

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:(...)Με δεδομένα αυτά και με βάση όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη. Τούτο, διότι από την οικεία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας δεν προκύπτει σαφώς ότι η αύξηση κεφαλαίου της αναπτυξιακής εταιρείας αποσκοπεί στη βελτίωση συγκεκριμένων παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών ή στην προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς της σκοπούς και στην υλοποίηση συναφών με τη δραστηριότητά της αναπτυξιακών προγραμμάτων (που αναφέρονται ακροθιγώς στις προμνησθείσες αποφάσεις περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), αντιθέτως, γίνεται μια γενική αναφορά στην ενίσχυση της δραστηριότητας της εταιρείας σε σχέση αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία του μουσείου φυσικής ιστορίας, χωρίς, όμως, να υπάρχει οποιαδήποτε ανάλυση περί αξιοποίησης του ποσού της επίμαχης αύξησης για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. Ούτε, εξάλλου, αναλύονται τα απαιτούμενα από την προμνησθείσα 43886/2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιμέρους στοιχεία για την αιτιολόγηση της αύξησης αυτής, ήτοι, μεταξύ άλλων, ο προϋπολογισμός των προς υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, ο προσδιορισμός της βιώσιμης δυναμικότητας των επενδύσεων κ.ά.. Και ναι μεν τόσο στην εγκριτική απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όσο και στην αντίστοιχη του Δημοτικού Συμβουλίου ... διαλαμβάνεται ότι με τη σχεδιαζόμενη αύξηση η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά της προς την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Μεταλλείου και του ανωτέρω μουσείου, καθώς και να επεκτείνει τους σκοπούς της εταιρείας προς την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών και του ανθρώπινου δυναμικού και τη «δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις τοπικές ανάγκες» ωστόσο, δεν παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία ανάλυσης του κόστους των ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ούτε επαληθεύεται από οποιαδήποτε στοιχείo ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν τα χρήματα από την επίμαχη αύξηση. Πέραν τούτων, οι ζημίες που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, ανεξαρτήτως του τρόπου δημιουργίας τους (αποσβέσεις παγίων, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος), επιβεβαιώνουν, κατ’ ουσίαν, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί πρωτίστως, και όχι απλώς, στην ταμειακή διευκόλυνση της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να καλύψει ήδη υφιστάμενες από προηγούμενες χρήσεις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενέργεια η οποία καταλήγει τελικώς σε μη επιτρεπτή έμμεση επιχορήγηση αυτής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου. Επιπροσθέτως, από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται η ανάρτηση, στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, της ανακοίνωσης καταχώρισης της κρίσιμης εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά παράβαση της προμνησθείσας διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4250/2014. Τέλος, κατά τον, ομοίως, βασίμως προβαλλόμενο λόγο της Επιτρόπου ο Δήμος έπρεπε να συμμετάσχει στην επίμαχη αύξηση σε ποσοστό 95,5%, όσο είναι το ποσοστό συμμετοχής του στην ανώνυμη εταιρεία, ήτοι με 11.460,00 ευρώ, καθόσον η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας γίνεται, σύμφωνα με την από 17.6.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, από τους παλαιούς μετόχους, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα προτίμησής τους στην ανωτέρω αύξηση κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.


ΝΣΚ/58/2023

Ερωτάται, εάν η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 4 στoιχ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), θα πρέπει στις αποφάσεις της, με τις οποίες επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων και όχι επιχειρήσεων κατόπιν διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011, να δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), τα στοιχεία των εν λόγω φυσικών προσώπων ή η δημοσίευση αυτή χωρίς την ανωνυμοποίηση ή ελαχιστοποίηση των στοιχείων τους, αντίκειται στις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.(...)Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλεται να δημοσιεύει, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/2011, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα στοιχεία των φυσικών προσώπων (π.χ. ονοματεπώνυμα), στα οποία επιβάλλει με ατομικού χαρακτήρα αποφάσεις της, χρηματικές κυρώσεις για παράβαση του άρθρου 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011. Και τούτο διότι, η δημοσίευση των στοιχείων αυτών, που συνιστούν «απλά προσωπικά δεδομένα», παρίσταται σύννομη και θεμιτή, κατά την έννοια των άρθρων 5 και 6 παράγραφοι 1 (περ. γ΄ και ε΄), 2 και 3 του ΓΚΠΔ, καθώς και του άρθρου 5 του ν. 4624/2019, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά είναι συναφή, πρόσφορα και απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην εν λόγω εθνική Αρχή Ανταγωνισμού (άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε του ΓΚΠΔ). Επιπλέον, είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση της εν λόγω Αρχής με έννομη υποχρέωσή της, η οποία συνίσταται στην από τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 3959/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 3 περ. κ΄ και 78 παρ. 1 του ν. 4727/2020, υποχρέωση γνωστοποίησης του περιεχομένου των αποφάσεων αυτών με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δημοσιότητας της διοικητικής δράσης προς διασφάλιση της αρχής της διαφάνειας (κατά πλειοψηφία).


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/απόφ. 668/2018

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ή/και των πρώην άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού»), καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.