ΕΣ/ΚΛ.Ζ/502/2022

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Νομιμότητα σχεδίου δανειακής σύμβασης:Nα ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης εγγύησης μεταξύ του Δήμου … και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…».(....)Εφόσον, επομένως, η ως άνω σύμβαση δεν αφορά σε παροχή υπηρεσιών προς Ο.Τ.Α. ή σε δάνειο που συνάπτεται από Ο.Τ.Α., αλλά αποτελεί σύμβαση εγγύησης του άρθρου 847 ΑΚ με το προαναφερθέν περιεχόμενο, αυτή δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Απαραδέκτως εισάγεται για έλεγχο το σχέδιο σύμβασης εγγύησης μεταξύ του Δήμου … και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/221/2020

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης οφειλών ύψους 19.553.361,58 ευρώ μεταξύ του Δήμου … Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…».(....)Με δεδομένα αυτά, το υποβληθέν σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης και τμηματικής εξόφλησης οφειλών δεν αφορά στην -εκ νέου-συμφωνία μεταξύ του Δήμου … και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή οργανισμού επί των όρων δανειοδότησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώτου, κατ’ εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 176 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Συνιστά, απλώς, συμφωνητικό περί της οριστικής διαμόρφωσης του ύψους της αναγνωρισμένης και ανεπιφύλακτα αποδεχθείσας εκ μέρους του Δήμου οφειλής, καθώς και διευθέτησης των όρων καταβολής της, στο πλαίσιο εκτέλεσης της αρχικής από 28.6.2005 σύμβασης, η οποία, μάλιστα εν προκειμένω, αφενός δεν διήλθε τον προβλεπόμενο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφετέρου, έχει ήδη από 10.12.2009 καταγγελθεί. Απαραδέκτως εισάγεται ενώπιον του Κλιμακίου προς έλεγχο το σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης οφειλών μεταξύ του Δήμου … Αττικής και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…».


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/13/2018

Προγραμματική σύμβαση:..ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 304/2017 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα...Με τα δεδομένα αυτά η συγκεκριμένη σύμβαση, που συνήφθη μεταξύ του αιτούντος Δήμου και της αιτούσας αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., αφενός δε συνιστά προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, αφετέρου ως τέτοια δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους αναφερό-μενους στο άρθρο 12 του ν. 4412/2016 συμβατικούς τύπους, τους οποίους ο νόμος αυτός εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του. Τούτο, διότι από το αντικεί-μενο της ανωτέρω συναφθείσας σύμβασης και κυρίως από τη διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών, προκύπτει ότι αυτά δεν εκκινούν από την ίδια αφετηρία συμφερόντων με σκοπό την από κοινού, δια της αλληλοσυμπλήρωσης αρμοδιοτήτων ή οικονομοτεχνικών μέσων, εκτέλεση της δημόσιας αποστολής τους, ούτε συμβάλλουν με ισορροπημένο τρόπο στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Αντιθέτως, προκύπτει ότι ο Δήμος … λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή που επιδιώκει, έναντι καταβολής ανταλλάγματος (55.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την εκτέλεση εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., που επέχει απλώς θέση παρόχου υπηρεσιών, των αναγραφό-μενων στη σύμβαση εργασιών (εκπόνηση μελετών), προκειμένου το έργο της ανέγερσης του ως άνω κολυμβητηρίου να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση κατόπιν εξασφάλισης σχετικής συγχρηματοδότησης. (..)Απορρίπτει τις αιτήσεις α) της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «….» και β) του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με την επωνυμία «…» για την ανάκληση της 304/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα τούτο.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/306/2017

Νομιμότητα του σχεδίου της 1ης τροποποίησης της 1248/29.12.2014 σύμβασης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «....» Με αυτά τα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επερχόμενες με το ελεγχόμενο σχέδιο τροποποιήσεις, συνίστανται σε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου και αιτιολογούνται επαρκώς, χωρίς, να μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος, με το 8843/6.10.2017 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 62717/11.10.2017) έγγραφο του, ενεργούντος κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, σχεδίου 1ης τροποποιητικής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Κλιμακίου.


Ν 4677/2020

Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ» και του Ελληνικού Δημοσίου.


ΕλΣυν.Κλ.Ζ/36/2018

Προγραμματική σύμβαση- Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών:..Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον πληρούνται οι όροι της «in house» ανάθεσης, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 11308/2282/12.1.2018 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 2390/15.1.2018) έγγραφο του Περιφερειάρχη ..., σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται στη Γραμματεία του Κλιμακίου.Δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος, με το 11308/2282/12.1.2018 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 2390/15.1.2018) έγγραφο του Περιφερειάρχη ..., σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο την «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κινδύνων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι). Ανάπτυξη Μηχανισμού Ταχείας Αντίδρασης και Καταπολέμησης εντόμων διαβιβαστών στην Περιφέρεια ... και Δημιουργία Δομής Ελέγχου, Επιτήρησης και Επαγρύπνησης των Νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές» (τριετία 2018 – 2019 – 2020), συνολικού ποσού 5.233.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/737/2022

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Ζητείται η ανάκληση της 102/2022 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του προσφεύγοντος Δήμου … Αττικής και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… A.E.», ποσού 5.000.000,00 ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του κτήματος ..., που βρίσκεται στο ... Αττικής.(....)Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πλημμέλειες που εντοπίστηκαν δύνανται να θεραπευθούν με τη λήψη αποφάσεων από τα συλλογικά όργανα διοίκησης του προσφεύγοντος Δήμου, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή, υπό τον όρο ότι θα ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του(....).Ανακαλεί την 102/2022 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου δανειακής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου … Αττικής και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «… A.E.», ποσού 5.000.000 ευρώ, με σκοπό την χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης του κτήματος …, που βρίσκεται στο … Αττικής, υπό τον όρο έκδοσης των αναλυτικότερα διαλαμβανόμενων στη σκέψη 22 της παρούσας αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου αυτού και διόρθωσης  του υποβληθέντος για έλεγχο τροποποιημένου σχεδίου δανειακής σύμβασης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω σκέψη 22.


Π.Δ. 29/1998

Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε."


ΕλΣυν.Τμ.Μειζ-Επταμ.Συνθ/4/2012

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης:..ζητείται η αναθεώρηση της 2752/2011 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει αίτηση ανάκλησης της ανώνυμης εταιρείας «…» κατά της 218/2011 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, η επίδικη διακήρυξη καταλαμβάνεται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3863/2010, δοθέντος ότι: α) ο αναθέτων φορέας («….») δεν ανήκε μεν κατά τον κρίσιμο χρόνο στο δημόσιο τομέα (βλ. σχετικώς και Γνωμ. ΝΣΚ 34/2006), πλην συνιστά δημόσια επιχείρηση υπαγόμενη στον ιδιωτικό τομέα, η οποία, ως εκ του Εσωτερικού Κανονισμού Συμβάσεων αυτής, που σε κάθε περίπτωση συνιστά το πλαίσιο αυτοδέσμευσής της στο πεδίο των αναθέσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, έχει υποβάλει τις συμβάσεις της που υπερβαίνουν το ποσοτικό όριο της οδηγίας 2004/17/ΕΚ σε όλες τις διατυπώσεις αυτής, άρα και στην υποχρέωση έκδοσης διακήρυξης και μάλιστα σε κοινοτικό επίπεδο, ανεξαρτήτως της καταρχήν υπαγωγής του είδους της σύμβασης στο Παράρτημα XVIIΒ της οδηγίας, β) απασχολεί προσωπικό που υπερβαίνει αριθμητικώς το όριο των πενήντα ατόμων και γ) η δημοσίευση της διακήρυξης τόσο στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής 20.5.2010) όσο και στον εθνικό τύπο (25.7.2010), έλαβε χώρα σε χρόνο ύστερο της θέσης σε ισχύ του ν. 3863/2010 (15.7.2010)..(...)Κατ’ ακολουθίαν  των ανωτέρω,  το Τμήμα μείζονος – επταμελούς σύνθεσης αποφαίνεται ότι η αίτηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «....» πρέπει να γίνει δεκτή, να αναθεωρηθεί η προσβαλλόμενη με αυτήν 2752/2011 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να γίνει δεκτό ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την «ανάθεση της φύλαξης του συστήματος των γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας» μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…» (ήδη μετονομασθείσας σε «..») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.....». Ακολούθως, πρέπει να απορριφθούν οι παρεμβάσεις α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…» και β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.....». Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/307/2015

Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης.(....)Με δεδομένα αυτά, δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης νομική πλημμέλεια που να κωλύει τη σύναψη του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου δανειακής σύμβασης.


Μ.Α.Δ.Κ.Α 0016808/2014

Τροποποίηση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».