ΕΣ/ΚΛ.Ζ/782/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας και του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.801.757,81ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύων ύδρευσης Δήμου … …», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως συνάπτεται η υπό έλεγχο δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου … και του Τ.Π.Δ., δυνάμει των αρχικών αποφάσεων προσφυγής στο δανεισμό και έγκρισης των σχετικών όρων από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Τ.Π.Δ., υπό τον όρο ότι πριν από την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης πρέπει να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο … απόφαση εγκριτική του όρου του άρθρου 10 παρ. 2 του υποβληθέντος σχεδίου για την «πρόσθετη ασφάλεια» του δανείου.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛΖ/612/2019.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/39/2020

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας και του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης … και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 3.000.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου …», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».(.....)το άρθρο 10.2 αυτής περί εκχώρησης όλων των αξιώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης του επίμαχου έργου σε βάρος του αναδόχου σε περίπτωση κήρυξης της τελευταίας έκπτωτης και, ειδικότερα, των αξιώσεων από την εγγυητική επιστολή που θα λάβει από τον ανάδοχο για την καλή εκτέλεση αυτού, θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης​.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/100/2017

Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων μεταξύ των ανωτέρω φορέων δανείων με σκοπό την οικονομική εξυγίανση του πρώτου εξ αυτών.(...)Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 3292/3.4.2017 έγγραφο του Δημάρχου ...  ... (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 22400), σχεδίου δανειακής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου. Επισημαίνεται όμως ότι ο προαναφερθείς όρος 7β του ήδη ελεγχόμενου σχεδίου δανειακής σύμβασης δεν έχει την έννοια ότι προς εξασφάλιση-εξυπηρέτηση του δανείου εκχωρείται κάποιο έσοδο του Δήμου ...  ..., πέραν των αναφερομένων στον όρο 7α του σχεδίου, ήτοι πέραν του συνόλου των δυναμένων να εκχωρηθούν με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του ισχύοντος Κ.Δ.Κ. εσόδων του Δήμου, αλλά ότι οι απαιτήσεις του Τ.Π.Δ. από την ελεγχόμενη σύμβαση ικανοποιούνται από τα εκχωρούμενα έσοδα του Δήμου ... ... προνομιακώς έναντι τρίτων με βάση το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων, στο βαθμό που τα ίδια έσοδα είχαν εκχωρηθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω (παλαιών) δανείων (βλ. Ζ΄ Κλ. 95, 96/2017).


ΕΣ/ΚΛΖ/223/2017

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του πρώτου για το οικονομικό έτος 2017.(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο διαπιστώνει ότι στο υποβληθέν στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του Τ.Π.Δ. περιλαμβάνονται ουσιώδεις όροι που διαφοροποιούνται κατά περιεχόμενο από εκείνους που ενέκρινε το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο με την 103/7.7.2017 απόφασή του. Συγκεκριμένα, στο σχέδιο σύμβασης το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.017.945,05 ευρώ, το επιτόκιο ορίζεται σε σταθερό ποσοστό 5,10% για όλη τη διάρκεια του δανείου (10 έτη), ενώ η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση ανέρχεται στο ποσό των 132.469,50 ευρώ. Αντιθέτως, οι αντίστοιχοι όροι που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο με την 103/7.7.2017 απόφασή του, ναι μεν αφορούν, ομοίως, σε δάνειο δεκαετούς διάρκειας, ύψους, όμως, 1.107.000 ευρώ, με μικτό επιτόκιο χορήγησης αυτού, που διακρίνεται σε σταθερό επιτόκιο 5,02% για τα τρία πρώτα έτη και σταθερό επιτόκιο 6,02 για τα υπόλοιπα επτά έτη, ενώ η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση αντιστοιχεί σε 143.500,84 ευρώ για τα τρία πρώτα έτη και σε 148.742,59 ευρώ για τα επόμενα επτά έτη. Επιπλέον, ιδίως ως προς το επιτόκιο, δεν προκύπτουν οι λόγοι που εξηγούν τη διαφοροποίηση αυτή, ούτε προσκομίζεται νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την οποία θα εγκρίνονται οι νέοι όροι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο δανειακής σύμβασης.VIΙ. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/96/2017

Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης, ποσού 2.136.406,37 ευρώ, μεταξύ του Δήμου ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων μεταξύ των ανωτέρω φορέων δανείων (...) Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 7956/12.4.2017 έγγραφο του Δημάρχου ... (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 23984/12.4.2017), όπως συμπληρώθηκε με το 9383/4.5.2017 έγγραφο του Δημάρχου ... (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 27909/5.5.2017) σχεδίου δανειακής σύμβασης, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου. Επισημαίνεται ότι ο όρος 8β του σχεδίου, σύμφωνα με τον οποίο «Οι υφιστάμενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συμβάσεων, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 73 του ν. 4445/2016», είναι ερμηνευτέος κατά τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη II της παρούσας. Επομένως, ο ως άνω όρος δεν έχει την έννοια ότι προς εξασφάλιση – εξυπηρέτηση του δανείου εκχωρείται κάποιο έσοδο του Δήμου ..., πέραν των αναφερομένων στον όρο 8α του σχεδίου, ήτοι πέραν του συνόλου των δυναμένων να εκχωρηθούν με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του ισχύοντος Κ.Δ.Κ. εσόδων του Δήμου ..., αλλά ότι οι απαιτήσεις του Τ.Π.Δ. από την ελεγχόμενη σύμβαση ικανοποιούνται από τα εκχωρούμενα έσοδα του Δήμου ... προνομιακώς έναντι τρίτων με βάση το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων, στο βαθμό που τα ίδια έσοδα είχαν εκχωρηθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω (παλαιών) δανείων.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/107/2017

Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων μεταξύ των ανωτέρω φορέων δανείων(...)Με τα δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 3677/24.4.2017 έγγραφο του Δημάρχου ... (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 25578/26.4.2017), σχεδίου δανειακής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου. Επισημαίνεται, όμως, ότι ο προαναφερθείς όρος 7β του ήδη ελεγχόμενου σχεδίου δανειακής σύμβασης δεν έχει την έννοια ότι προς εξασφάλιση - εξυπηρέτηση του δανείου εκχωρείται κάποιο έσοδο του Δήμου ..., πέραν των αναφερομένων στον όρο 7α του σχεδίου, ήτοι πέραν του συνόλου των δυναμένων να εκχωρηθούν με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του ισχύοντος Κ.Δ.Κ. εσόδων του Δήμου (βλ. σχετικά Ε.Σ. VI Τμ. 15/2017, Ζ΄ Κλ. 100, 38/2017), αλλά ότι οι απαιτήσεις του Τ.Π.Δ. από την ελεγχόμενη σύμβαση ικανοποιούνται από τα εκχωρούμενα έσοδα του Δήμου ... προνομιακώς έναντι τρίτων με βάση το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων, στο βαθμό που τα ίδια έσοδα είχαν εκχωρηθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω (παλαιών) δανείων (βλ. Ζ΄ Κλ. 95, 96/2017).


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/315/2021

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας σύναψης και του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … - … - … (...)  και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 4.354.900,00 ευρώ, για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ … – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ … ΔΗΜΟΥ …-…-…», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού «Αντώνης Τρίτσης».(....)στο προοίμιο, σημείο δέκατο πέμπτο, αναγράφεται η (FI Νο) 92.142 (ΓΡ)/16.3.2021 δανειακή σύμβαση μεταξύ του Τ.Π.Δ. και της ΕΤΕπ, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων κατά ποσοστά 50% από κάθε συμβαλλόμενο, αντί του συμφωνηθέντος 75% από την ΕΤΕπ και 25% από το ΤΠΔ.Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης … - … - … και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 4.354.900,00 ευρώ, για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ … – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ … ΔΗΜΟΥ …-…-…», υπό τον όρο της διόρθωσης αυτού, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Ο ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1400/2021.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/167/2022

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα της διαδικασίας και του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) … και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.), ποσού 1.986.702,00 για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΚ …», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».(....)Με την σχετικώς εκδοθείσα 324/2021 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του ως άνω ελεγχθέντος σχεδίου σύμβασης, υπό τον όρο ότι θα διορθωθούν, πριν από την υπογραφή της, τα ποσοστά χρηματοδότησης από το ΤΠΔ και την ΕΤΕπ, τα οποία εκ προφανούς παραδρομής, κατά την κρίση του Κλιμακίου, ορίστηκαν σε 50% για τον καθένα από τους ανωτέρω φορείς, στο ορθό 75% από την ΕΤΕπ και 25% από το ΤΠΔ, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου σύμβασης που καθορίζονται με βάση τα ποσοστά αυτά. Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο δανειακής σύμβασης απαραδέκτως εισάγεται ενώπιόν του διότι επ’ αυτού υφίσταται η δεσμευτική και μη ανακληθείσα κρίση του παρόντος Κλιμακίου, ήτοι η 324/2021 Πράξη αυτού, δεδομένου ότι στον υποβληθέντα με το 348/25.2.2022 έγγραφο της Γενικής Διευθύντριας της Δ.Ε.Υ.Α. … φάκελο δεν συμπεριλαμβάνονται νέες εγκριτικές αποφάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. … και του Δ.Σ. του Τ.Π.Δ. που να εγκρίνουν την σύναψη του υπό κρίση σχεδίου με  χρηματοδότηση της επένδυσης κατά ποσοστό 50% από κάθε συμβαλλόμενο.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/937/2022.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/95/2017

Νομιμότητα του σχεδίου δανειακής σύμβασης, ποσού 26.260.501,42 ευρώ, μεταξύ του Δήμου ... και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων μεταξύ των ανωτέρω φορέων δανείων .(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο, με το 15181/5.4.2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου ... (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 22398/6.4.2017), σχεδίου δανειακής σύμβασης, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Κλιμακίου. Επισημαίνεται ότι ο όρος 8β του σχεδίου, σύμφωνα με τον οποίο «Οι υφιστάμενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συμβάσεων, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 73 του ν. 4445/2016», είναι ερμηνευτέος κατά τα διαλαμβανόμενα στη σκέψη II της παρούσας. Επομένως, ο ως άνω όρος δεν έχει την έννοια ότι προς εξασφάλιση-εξυπηρέτηση του δανείου εκχωρείται κάποιο έσοδο του Δήμου ..., πέραν των αναφερομένων στον όρο 8α του σχεδίου, ήτοι πέραν του συνόλου των δυναμένων να εκχωρηθούν με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 176 του ισχύοντος Κ.Δ.Κ. εσόδων του Δήμου ..., αλλά ότι οι απαιτήσεις του Τ.Π.Δ. από την ελεγχόμενη σύμβαση ικανοποιούνται από τα εκχωρούμενα έσοδα του Δήμου ... προνομιακώς έναντι τρίτων με βάση το χρόνο σύναψης των αναχρηματοδοτούμενων δανειακών συμβάσεων, στο βαθμό που τα ίδια έσοδα είχαν εκχωρηθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω (παλαιών) δανείων.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/56/2019

Έλεγχος δανειακής σύμβασης-εκτέλεση έργου: Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως συνάπτεται η υπό έλεγχο δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου ... Ν. ... και του Τ.Π.Δ., δυνάμει των οικείων αποφάσεων προσφυγής στο δανεισμό και έγκρισης των σχετικών όρων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και του Τ.Π.Δ. Επισημαίνεται ότι ενόψει του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του ελεγχόμενου σχεδίου, το ύψος του επιτοκίου, σε ό, τι αφορά το προερχόμενο από πόρους του Τ.Π.Δ. ποσό του δανείου, είναι σταθερό, θα πρέπει να αναμορφωθεί ο όρος του άρθρου 5.2 του σχεδίου, σύμφωνα με τον οποίο «Τα ανωτέρω ποσά είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για το "Τ.Π.&Δανείων" καθόσον ο ακριβής καθορισμός τους εξαρτάται από το ακριβές ύψος του επιτοκίου όπως θα προσδιορισθεί κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας (…)», ως ακολούθως: «Το ποσό της εξαμηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης που αντιστοιχεί στο προερχόμενο από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ποσό του δανείου, είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό για το "Τ.Π.&Δανείων", καθόσον ο ακριβής καθορισμός του εξαρτάται από το ακριβές ύψος του επιτοκίου όπως θα προσδιορισθεί κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας (…)».Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου δανειακής σύμβασης, αντίγραφο του οποίου τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου, με την αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη (σκ. 6) επισήμανση.


ΕΣ/ΤΜ.6/1503/2017

Δανειακές Συμβάσεις..ζητείται η ανάκληση της 223/2017 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την πράξη αυτή το Κλιμάκιο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του αιτούντος Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών....με την αιτιολογία ότι στο υποβληθέν στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έλεγχο σχέδιο της δανειακής σύμβασης περιλαμβάνονται ουσιώδεις όροι που διαφοροποιούνται κατά περιεχόμενο από εκείνους που ενέκρινε το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι αφορούν τόσο στο ύψος του ποσού του δανείου, όσο και στο επιτόκιο αυτού και την ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση.(..)Ενόψει όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι κατ’ αρχάς μη νομίμως δεν ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου ..., με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, απόφαση εγκριτική των όρων της επίμαχης δανειακής σύμβασης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικώς..Πλην όμως, λαμβανομένων υπόψη ότι: 1) η διαφοροποίηση του επιτοκίου προέκυψε από την υπ’ αρ. 3617/6.7.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ., με την οποία επανακαθορίστηκαν, μονομερώς από το Τ.Π.Δ. και κατά τρόπο γενικό, τα επιτόκια χορήγησης δανείων που χορηγούνται, μεταξύ άλλων, σε όλους τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,... 2) η (επί έλαττον) διαφοροποίηση του ύψους του ποσού του δανείου, ανάμεσα στο αρχικώς εγκριθέν και σε αυτό που αναγράφεται στο σχέδιο της ελεγχόμενης δανειακής σύμβασης, στηρίζεται σε νεότερες βεβαιώσεις που προσκόμισε ο Δήμος ... σχετικά με τις οφειλές του ...3) η διαφοροποίηση της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης αποτέλεσε παρακολούθημα της συνδυαστικής διαφοροποίησης (μείωσης) αφενός του ύψους του ποσού του δανείου και αφετέρου του επιτοκίου, 4) δεν υπήρξε παραβίαση των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού και της διαφάνειας της διαδικασίας, ούτε βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον και 5) οι όροι του επίμαχου σχεδίου σύμβασης είναι ευνοϊκότεροι για τον αιτούντα σε σχέση με τους εγκριθέντες .. του Δημοτικού Συμβουλίου αυτού, διότι α) το ύψος του ποσού του δανείου είναι χαμηλότερο ... β) το επιτόκιο εμφανίζεται μεσοσταθμικά μειωμένο ....και γ) το ποσό της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης είναι μικρότερο, ... το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η διαπιστωθείσα από το Κλιμάκιο πλημμέλεια δεν επηρέασε στην προκειμένη περίπτωση ουσιωδώς το αποτέλεσμα της ελεγχόμενης διαδικασίας (σε βαθμό δηλαδή που να καθιστά δικαιολογημένη τη μη υπογραφή του ελεγχόμενου σχεδίου σύμβασης), με συνέπεια να μην παρίσταται ουσιώδης από ελεγκτικής άποψης.VΙ. Κατ’ ακολουθία όσων κρίθηκαν προηγουμένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, .... δεν κωλύεται η σύναψη του σχεδίου σύμβασης.(Ανακαλεί την 223/2017 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.)