ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/205/2012

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1225/1981 , 3463/2006

Επιχορήγηση συλλόγου. (..)Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στην προαγωγή της καλλιέργειας και της πνευματικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές καθώς και εκείνες που αποσκοπούν στη θεραπεία των γραμμάτων και των τεχνών (π.χ. συζητήσεις ή εκδηλώσεις για τη λογοτεχνία, τη μουσική, την πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου, θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) και όχι αυτές που αποβλέπουν κυρίως στην ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση των ατόμων που τις παρακολουθούν..Εξάλλου, ως κοινωνικές θεωρούνται οι δραστηριότητες που απευθύνονται και επηρεάζουν έναν ευρύτερο κύκλο προσώπων και όχι αυτές που στοχεύουν αποκλειστικά στην ενίσχυση των μελών του συλλόγου και την ενδυνάμωση των μεταξύ τους δεσμών(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ. του ν. 3463/2006 για την επιχορήγηση  του ως άνω συλλόγου, διότι, ο σύλλογος αυτόν αν και αναπτύσσει, όπως προκύπτει από το καταστατικό του,  πολιτιστικές, και κοινωνικές δραστηριότητες, η  δραστηριότητα για την οποία παρέχεται η επιχορήγηση  δεν αφορά  στην πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά στην ανάπτυξη δράσεων για την ενίσχυση των μελών του συλλόγου και την ενδυνάμωση των δεσμών του με τους άλλους συλλόγους της περιοχής...Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η  εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.7/136/2011

Επιχορήγηση δικαιούχων συλλόγων....:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι οι δύο πρώτοι σύλλογοι έχουν πολιτιστικό, κατά το καταστατικό τους, χαρακτήρα και συνεπώς αβασίμως προβάλλεται ο σχετικός λόγος διαφωνίας. Ως προς τον τρίτο όμως σύλλογο δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγησή του, διότι, αν και αναπτύσσει εκ του καταστατικού του πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, εντούτοις, δεν προηγήθηκε της απόφασης επιχορήγησης αίτηση περιλαμβάνουσα τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών, οι επικαλούμενες δε εκδηλώσεις στο από 10.6.2010 έγγραφο δραστηριοτήτων του συλλόγου, το οποίο εκδόθηκε μετά τη λήψη της κρίσιμης 159/7.6.2010 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου ..., έχουν προηγηθεί χρονικά της αιτούμενης επιχορήγησης, ενώ άλλωστε στο από 30.6.2010 Πρακτικό (αριθμ.πράξης 160) του Δ.Συμβουλίου του συλλόγου περί αποδοχής της επιχορήγησης αναφέρεται ότι δίδεται για την ενίσχυση αγοράς στέγης αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα χρηματικά εντάλματα 1137 και 1138, οικονομικού έτους 2010, δαπάνες είναι νόμιμες και επομένως τα εντάλματα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν, ενώ η εντελλόμενη με το 962, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου διαφωνίας κατά το δεύτερο σκέλος αυτού και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7/301/2007

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη, που αφορά στη φιλοξενία αντιπροσωπείας του εσωτερικού, δηλαδή των μελών της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών, που προπονήθηκαν στο ειδικών (ολυμπιακών) προδιαγραφών Γυμναστήριο του Δήμου … και συμμετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου.. και σε εκδήλωση – επίδειξη των ικανοτήτων τους που διοργάνωσε ο Δήμος για τους δημότες του, ενώ, εξάλλου, πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό κατά το διάστημα της παραμονής τους στο Δήμο .., είναι νόμιμη, καθόσον τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Άρσης Βαρών συνέβαλαν κατά τον ως άνω τρόπο στην ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, προάγοντας και τα αθλητικά ενδιαφέροντα των δημοτών του.


ΕΣ/(ΚΠΕ)ΤΜ.7/94/2019

Επιχορηγήσεις: Με τα δεδομένα αυτά, δε συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο ......, διότι δεν αποδεικνύεται ότι οι εκδηλώσεις για τις οποίες ζητείται η οικονομική ενίσχυση έχουν προεχόντως πολιτιστικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, ούτε η εκδήλωση για την ιατρική ενημέρωση, με προφανή επιστημονικό σκοπό, ούτε η κοπή βασιλόπιτας, που συμβάλλει προεχόντως στην ψυχαγωγία και στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του σωματείου, συνιστούν εκδηλώσεις με πολιτιστικό χαρακτήρα που ενισχύονται νομίμως από το δημοτικό ταμείο, ενώ, περαιτέρω δεν αποδεικνύεται το πολιτιστικό περιεχόμενο των υπό δημιουργία ημερολογίων. Επιπροσθέτως, δεν προκύπτει πολιτιστικός χαρακτήρας της επίδειξης μόδας, καθόσον από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ο συγκεκριμένος σκοπός που θα εξυπηρετηθεί από τα έσοδά της. 


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/150/2010

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση συλλόγου...:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του συλλόγου με την επωνυμία «….». Τούτο δε διότι, αν και από το καταστατικό του προκύπτει ότι επιδιώκει πρωτίστως πολιτιστικούς σκοπούς, η οικεία εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ... (1650/27.7.2009) ελήφθη βάσει σχετικής επιστολής – αίτησης του προέδρου του, στην οποία, όμως, δεν γινόταν καμία απολύτως αναφορά στις συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τις οποίες θα διατίθετο η αιτούμενη επιχορήγηση και ως μόνο σκοπό της επιχορήγησης αυτής διαλάμβανε τη συνεισφορά στην αγορά ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία Μουσείου, που όμως δεν βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου. Περαιτέρω, στην προσκομιζόμενη το πρώτον, με το 1221/23.4.2010 έγγραφο επανυποβολής του υπό κρίση χρηματικού εντάλματος, επιστολή του συλλόγου προς το Δήμο ..., με ημερομηνία 15.12.2009, παρατίθενται κατά τρόπο γενικό διάφορες δραστηριότητές του, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον (καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εκδρομές), χωρίς να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και περαιτέρω, γίνεται αναφορά σε τριήμερη εκδρομή γνωριμίας και αντάμωμα …. από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, που πραγματοποίησε ο σύλλογος στο …., στις 6, 7 και 8 Ιουνίου 2009, εκδήλωση η οποία, όπως σαφώς προκύπτει από την ανωτέρω επιστολή, αποσκοπούσε στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των μετεχόντων σε αυτήν.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και συνεπώς, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)386/2015

Πολιτιστικές εκδηλώσεις :Nόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που αυτή  οργάνωσε, στο πλαίσιο εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης, σε εκτέλεση σύμβασής της με το Δήμο, καθόσον είναι νόμιμη η απευθείας ανάθεση των ανωτέρω εκδηλώσεων, αφού πληρούνται όλες οι οριζόμενες στο άρθρο 268 παρ. 1 του ΚΔΚ (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄114/2006),  προϋποθέσεις, διότι: α) οι άνω πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα δράσης έτους 2014 της άνω κοινωφελούς επιχείρησης, β) στους σκοπούς της άνω κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνεται και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα, γ) το οικονομικό αντικείμενο της άνω σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ και δ) δεν προκύπτει, ότι κατά το έτος 2014 ανατέθηκαν από το Δήμο στην άνω κοινωφελή επιχείρηση συναφείς με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της υπηρεσίες, αξίας μεγαλύτερης  των 150.000 ευρώ.


64789/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙI» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Α)«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και Β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « Ειδική Επιχορήγηση των δήμων  οι  οποίοι  έχουν  συσταθεί  δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»

ΥΠ.ΕΣ/87048/20222η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Α)«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και Β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ειδική Επιχορήγηση των δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του Ν. 4600/2019»


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/42/2018

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΜε τα δεδομένα αυτά, ο προς ον η ελεγχόμενη επιχορήγηση σύλλογος περιλαμβάνεται μεταξύ των δυνάμενων, βάσει του άρθρου 202 Κ.Δ.Κ., να επιχορηγηθούν φορέων. Τούτο, διότι η δράση που αναπτύσσεται από αυτόν, σύμφωνα με το καταστατικό του (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 226, 128/2016, 127/2015), κατατείνει αφενός στην κοινωνική και πολιτιστική προσαρμογή και των μελών του και των παλιννοστούντων εν γένει και στην πνευματική ανάπτυξη των μελών του και αφετέρου στη μελέτη και επίλυση γενικώς προβλημάτων   της κοινωνίας της ....ς, στην ενημέρωση για τα δικαιώματα      των γυναικών και στην πνευματική σύνδεση των μελών του συλλόγου με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρόκειται, επομένως, για σύλλογο πολιτιστικού χαρακτήρα, προορισμένο να συνεργάζεται και με άλλους παρεμφερείς συλλόγους και να οργανώνει εκδηλώσεις σχετικές με θέματα τεχνών και πολιτισμού εν γένει, συναυλίες, αγώνες, εκδρομές κ.λπ. που στοχεύουν και στην επαφή και λοιπών πολιτών με τα πολιτισμικά στοιχεία των παλιννοστούντων (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 386/2016, 75/2015). Χαρακτήρα, άλλωστε τέτοιας εκδήλωσης είχε και  η εν προκειμένω χρηματοδοτηθείσα από τον ανωτέρω Δήμο, στην οποία είχαν προσκληθεί και τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Παιδικό Χωριό SOS και επρόκειτο να συμμετάσχουν και μέλη δύο επιπλέον συλλόγων, ενώ δεν προκύπτει ότι επρόκειτο για εκδήλωση που στόχευε στην ικανοποίηση συγκεκριμένων,   μη πνευματικού - πολιτιστικού χαρακτήρα, συμφερόντων των μελών του συλλόγου, που θα καθιστούσαν μη νόμιμη την υπό κρίση δαπάνη (πρβλ. Ε.Σ. VII Τμ. Απόφ. 2187/2016, Πράξεις 155/2011, 347, 293, 140/2010, 235/2008, 395, 314, 108/2006, Κ.Π.Ε.Δ. VII Τμ. 127, 75/2015, 303, 224/2014), αλλά για εορταστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα εκδήλωση, σχετική με την ανάπτυξη θρησκευτικού συναισθήματος και τη ενίσχυση των σχέσεων των μελών του συλλόγου με τα λοιπά μέλη της κοινωνίας. Συνεπώς, ο Δήμος ....ς είχε τη δυνατότητα να προβεί νομίμως στην ελεγχόμενη επιχορήγηση.


ΕΣ/ΚΛ.ΤΜ.7/130/2017

Επιχορήγηση  σωματείων: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δε συντρέχουν, εν προκειμένω, οι νόμιμες προϋποθέσεις για την επιχορήγηση του ως άνω σωματείου από τον Δήμο ...... Και τούτο, διότι δεν συγκαταλέγεται στους προβλεπόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 φορείς που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, καθόσον, όπως προδήλως προκύπτει από τα προπαρατεθέντα άρθρα του καταστατικού του, οι σκοποί του δεν είναι ούτε αθλητικοί, ούτε πολιτιστικοί αλλά αμιγώς κοινωνικοί, κοινή συνισταμένη των οποίων είναι η προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των μελών του και η αντιμετώπιση των σχετικών με τις ιδιαίτερες συνθήκες της παλιννόστησης προβλημάτων τους. Επιπροσθέτως, από τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν αποδεικνύεται ότι το εν λόγω σωματείο έχει στο παρελθόν συστηματικά αναπτύξει πολιτιστικού ή αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες, αφού το σύνολο, σχεδόν, των δραστηριοτήτων αυτού κατά το έτος 2016 αποβλέπει στη σύσφιξη των κοινωνικών δεσμών των μελών του (τουρνουά σκάκι - πασχαλιάτικο και χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα τέκνα μελών του συλλόγου, συμμετοχή μέλους του συλλόγου σε συνέδριο εκτός έδρας), χωρίς, περαιτέρω, από τα στοιχεία του φακέλου να αποδεικνύεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας της ημερίδας για το αφηγηματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Εξάλλου, οι δύο από τις τρεις εκδηλώσεις, για τις οποίες ζητείται η επιχορήγηση για το έτος 2017, δηλαδή η διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου και το πασχαλιάτικο πάρτι, αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ψυχαγωγία των τέκνων μελών του σωματείου, ενώ, επιπλέον, δεν αποδεικνύεται ο πολιτιστικός χαρακτήρας της τρίτης ως άνω εκδήλωσης (οργάνωση Πανθρακικής ημερίδας για τα 25 έτη από την αρχή της παλιννόστησης των Ελλήνων της πρώην ΕΣΣΔ). Περαιτέρω, ο ισχυρισμός, που προβάλλεται με το 15908/12.4.2017 έγγραφο επανυποβολής του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος του Δήμου ....., ότι οι δραστηριότητες του εν λόγω σωματείου έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, πρέπει να απορριφθεί ως αόριστος, δοθέντος ότι από την απλή παράθεση του τίτλου των εκδηλώσεων δεν δύναται να συναχθεί ο ανωτέρω χαρακτήρας που συνιστά μία από τις προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της επιχορήγησης. Ομοίως, ο ισχυρισμός ότι η πολιτιστικού χαρακτήρα δράση του συλλόγου αφορά σαφώς στην τοπική κοινωνία, στην οποία διαβιούν και δραστηριοποιούνται οι παλιννοστούντες Έλληνες της πρώην ΕΣΣΔ, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφού, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποδεικνύεται ότι αυτός αναπτύσσει εν τοις πράγμασι σε μόνιμη βάση, πολιτιστικού ή αθλητικού χαρακτήρα δραστηριότητες, ακόμα δε κι εάν οι δράσεις έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, πάντως, δεν προκύπτει ότι απευθύνονται ανοικτά στην τοπική κοινωνία πέραν του στενού κύκλου των μελών, φίλων και υποστηρικτών του σωματείου.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/386/2016

Oικονομική επιχορήγηση: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με την παρατεθείσα νομική σκέψη, πρέπει να γίνει δεκτό ότι συντρέχουν οι νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την επιχορήγηση του σωματείου από το Δήμο. Ειδικότερα, από το καταστατικό του προκύπτει ότι αποτελεί πολιτιστικό, κατά την έννοια του νόμου, σωματείο, καθώς η πνευματική καλλιέργεια των μελών του και η προβολή των παραδόσεων των Σαρακατσάνων, παραδοσιακών νομαδικών πληθυσμών των Βαλκανίων, που συγκαταλέγονται μεταξύ των κυρίων σκοπών αυτού, έχουν χαρακτήρα κατεξοχήν πολιτιστικό. Περαιτέρω, οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέσχε το σωματείο συμβάλλουν στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων, δοθέντος ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών πραγματοποιήθηκαν από μέλη του συλλόγου θεατρικά, χορευτικά και αθλητικά δρώμενα, τα οποία άλλωστε αποτελούν, σύμφωνα με το καταστατικό του, μέσα επίτευξης των ως άνω πολιτιστικών σκοπών του.  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/208/2018

Επιχορήγηση  Πολιτιστικού-Περιβαλλοντικού Συλλόγου:Με τα δεδομένα αυτά, η εντελλόμενη με το χρηματικό αυτό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθώς η πραγματοποίηση συναυλιών στο εξωτερικό από τη χορωδία του συλλόγου περιλαμβάνεται μεταξύ των σκοπών του καταστατικού του. Εξάλλου, η σκοπούμενη πραγματοποίηση εκδηλώσεων το 2019 στον Ανεμόμυλο σε συνέχεια της συναυλίας αυτής απευθύνεται στην τοπική κοινωνία του …… και σχετίζεται με τα πολιτιστικά συμφέροντα των κατοίκων του.