Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/227/2015

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3669/2008, 136/2011

ΕΡΓΑ.(..)Συνεπώς, λογαριασμοί που συντάσσονται κατά τη διάρκεια της παράτασης  της προθεσμίας εκτέλεσης έργου και δεν περιλαμβάνουν δαπάνη άνω του  ποσού των 5.000,00, που καταβάλλεται λόγω της χορηγηθείσας παράτασης, εκφεύγουν του ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών..(..) Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο αφορά στην πληρωμή του 2ου λογαριασμού της άνω σύμβασης, ανεξαρτήτως του ότι συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της προαναφερθείσας σύμβασης, δοθέντος ότι δεν περιλαμβάνει δαπάνη άνω του ποσού των 5.000 ευρώ, αυτοτελώς προερχόμενη από την παράταση, δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/77/2015

ΕΡΓΑ.Με δεδομένα αυτά, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν προκύπτει αφορά σε δαπάνη άνω του ποσού των 5.000,00 ευρώ, αυτοτελώς προερχόμενη από την παράταση, ενώ η δαπάνη που προήλθε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως του ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτης παράτασης του έργου και όχι της δεύτερης παράτασης για τη νομιμότητα της οποίας διαφωνεί η Επίτροπος, σε κάθε περίπτωση, δεν οδηγεί σε αύξηση της συμβατικής δαπάνης που καταβάλλεται λόγω της χορηγηθείσας παράτασης, καθόσον η μεταβολή του συντελεστή Φ.Π.Α., οφειλόμενη στην εφαρμογή νέου κανονιστικού πλαισίου που τέθηκε σε ισχύ μετά την υπογραφή της συμβάσεως, καλύπτεται από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών της σύμβασης (απόφ. 64/2007 VI Τμ. Ελ. Συν.). Συνεπώς, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά στην πληρωμή του 4ου λογαριασμού της άνω σύμβασης, δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/240/2014

ΕΡΓΑ.Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά στην πληρωμή του 4ου λογαριασμού της άνω σύμβασης, ανεξαρτήτως του ότι συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της προαναφερθείσας σύμβασης δοθέντος ότι δεν περιλαμβάνει δαπάνη αυτοτελώς προερχόμενη από την παράταση, δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/36/2015

ΕΡΓΑ.Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι το 354, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που εκδόθηκε         υπέρ της ... για την εξόφληση      του 2ου λογαριασμού του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων», και αφορούσε στην εκτέλεση εργασιών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της παράτασης του έργου, δεν εμπίπτει στον προληπτικό έλεγχο, καθόσον, ένεκα της χορηγηθείσας παράτασης δεν προκλήθηκε δαπάνη που υπερβαίνει το κατώφλιο των 5.000,00 ευρώ. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι εγκρίθηκε παράταση με αναθεώρηση, αφού δεν έχουν εγκριθεί νέοι συντελεστές αναθεώρησης τιμών, μετά το έτος 2012....Αποφαίνεται ότι το 354, οικονομικού έτους 2014, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 11.558,74 ευρώ, δεν υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/242/2014

ΕΡΓΑ.Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής,  που αφορά στην πληρωμή του 12ου λογαριασμού της       άνω σύμβασης, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της προαναφερθείσας σύμβασης, δοθέντος ότι δεν αφορά σε δαπάνη αυτοτελή ερειδομένη στην παράταση αυτή, δεν υπόκειται όπως προεκτέθηκε στον  προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)132/2015

Η δαπάνη που αφορά στην εξόφληση του 12ου λογαριασμού του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο Λύκειο ….», δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον δεν προκύπτει ότι περιλαμβάνει δαπάνη άνω του ποσού των 5.000 ευρώ, αυτοτελώς προερχόμενη από την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου (π.δ. 136/2011, ΦΕΚ Α΄ 267/2011).


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/26/2015

ΕΡΓΑ.Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορά στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού της ως άνω σύμβασης, ανεξαρτήτως του ότι συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των με αυτήν ανατεθεισών εργασιών, δεν περιλαμβάνει δαπάνη αυτοτελώς απορρέουσα  από την παράταση, δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου


Ελσυν/Τμ 7/75/2009

Μη νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση 5ου και 6ου λογαριασμού έργου, καθόσον αφορούν και σε πληρωμή πρόσθετων εργασιών, καθώς και του κονδυλίου αναθεώρησης αυτών, οι οποίες εκτελέστηκαν δυνάμει συμπληρωματικής σύμβασης, που εγκρίθηκε και υπογράφηκε μετά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου και της νομίμως χορηγηθείσας παράτασης αυτής, η δε παράταση της προθεσμίας που χορηγήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της συμβατικής, κατά τα ανωτέρω, προθεσμίας, δεν συνιστά όντως παράταση αυτής, αλλά χορήγηση νέας προθεσμίας, η οποία όμως δεν προβλέπεται από τις διατάξεις περί δημοσίων έργων (ν. 1418/1984, ν.3212/2003, π.δ.334/2000, π.δ.609/1985).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/54/2019

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων:.... Στην κρινόμενη περίπτωση, με τη ….2018 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ... εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στον …. της παροχής υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων έναντι ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αυθημερόν υπογράφηκε η σχετική σύμβαση και για την εξόφληση του αναδόχου για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών για το Μάιο του 2018 εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη δαπάνη δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι ο συμβατικός προϋπολογισμός για την παροχή των οικείων υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο πρέπει να απόσχει του ελέγχου.

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.7/9/2019


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/25/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον απορρέει από δεκατρείς (13) αυτοτελείς συμβάσεις το συμβατικό τίμημα των οποίων υπολείπεται του ορίου των 5.000,00 ευρώ. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι ο Δήμος σώρευσε όλες τις συμβατικές αμοιβές σε ένα χρηματικό ένταλμα, με αποτέλεσμα να υπερβεί το τιθέμενο εκ του νόμου όριο, καθόσον τούτο δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για δαπάνες προς εξόφληση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμοζόμενης εν προκειμένω της παραγράφου 2α του π.δ. 136/2011 με το οποίο τίθεται ειδικά το κριτήριο του συμβατικού προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παρεχόταν η δυνατότητα στον κάθε ελεγχόμενο φορέα να καταστρατηγεί το θεσπισθέν όριο των 5.000,00 ευρώ, και να υπαγάγει στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δαπάνες που δεν θα ελέγχονταν λόγω ποσού, παρά τη βούληση του νομοθέτη, ο οποίος ήθελε σαφώς να εξαιρέσει από αυτόν ήσσονος σημασίας δαπάνες χάριν της ταχύτητας των συναλλαγών. (βλ. σχετ. Πρακτικά της 10ης Γεν.Συν./7.5.2014 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, εφόσον το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα περιλαμβάνει δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις, οι οποίες υπολείπονται του ορίου των 5.000,00 ευρώ, δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/48/2018

Πληρωμή μισθωμάτων ακινήτου Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά, η δαπάνη που εντέλλεται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ υποπερ. iii του π.δ/τος 136/2011. Εξάλλου, η δαπάνη αυτή, η οποία ερείδεται σε σύμβαση μίσθωσης ακινήτου από τον Δήμο .., δεν εμπίπτει στην εξαίρεση της παραγράφου 2 περίπτωση α΄ του ίδιου ως άνω άρθρου, η οποία επιτρέπει τον προληπτικό έλεγχο σε δαπάνες που απορρέουν από τις συμβάσεις εκτέλεσης δημοσίου έργου, μελετών, προμηθειών ή υπηρεσιών κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού, εφόσον ο συμβατικός προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το όριο των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, δεδομένου ότι η σύμβαση μίσθωσης ακινήτου δεν υπάγεται στην έννοια της σύμβασης ούτε «δημοσίου έργου» ούτε «προμήθειας» ούτε «υπηρεσίας».Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το 222, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα του Δήμου … απαραδέκτως υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο νομιμότητας και το Κλιμάκιο πρέπει να απέχει του ελέγχου του.