ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/125/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1080/1980 , 505/1976

Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη δαπάνη είναι νόμιμη. Ειδικότερα,            με την 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και την 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαγράφηκε το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και το σχετικό πρόστιμο που είχε επιβληθεί με την 22181/21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Τούτο δε διαφοροποιείται λόγω του ότι στο μεν προοίμιο της τελευταίας απόφασης αναγράφεται πως αυτή εκδόθηκε έχοντας υπόψη τη 1020/5481/6-β διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην 1-8/12.5.2016 απόφαση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και στην 6-314/30.5.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται λόγος περί διαγραφής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και του σχετικού προστίμου που επιβλήθηκαν με βάση τη 1020/5481/6-γ διαπιστωτική πράξη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς από το περιεχόμενο των ως άνω διαπιστωτικών πράξεων προκύπτει ότι αμφότερες αφορούν στην ίδια παράβαση, δηλαδή σε αυτήν για την οποία επιβλήθηκαν τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου και σχετικό πρόστιμο με την 22181/ 21.4.2015 απόφαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Άλλωστε, η δικαστική προσφυγή, στο δικόγραφο της οποίας σωρεύτηκε αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, που κατέληξε στην έκδοση της 1-8/12.5.2016 απόφασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου και της 6-314/30.5.2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στρέφεται κατά της 22181/21.4.2015 απόφασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών. Εξάλλου, νόμιμα, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου έλαβε υπόψη προσκομισθέν από την εταιρεία τοπογραφικό, δέχτηκε ότι τα τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστων χώρων που αυτή είχε καταλάβει αυθαίρετα ήταν τελικά λιγότερα από αυτά με βάση τα οποία είχε υπολογιστεί αρχικά το πρόστιμο και μείωσε    το ποσό αυτού.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/392/2014

ΕΚΠΑ – Σύναψη σύμβασης συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών από παροχή υπηρεσιών – Διαδικασία. 

148348 ΕΞ 2020

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).


134647 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του  ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β΄ 5825).


191189 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825). 


ΥΠΕΝ/Δ ΥΔ Ρ/75052/2073/2021

Καθορισμός όρων και διαδικασιών πρόσβασης σε Ανάντη Δίκτυα Αγωγών καθώς και μηχανισμού επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 93Α του ν. 4001/2011 (Α’ 179) 


68225 ΕΞ 2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6-11-2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών» (Β'4939).(ΦΕΚ Β 2666/23.6.2021)


Δ.Ε.Δ.Β1/1093475/ΕΞ2015/2015

Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την άσκηση και το χειρισμό των ένδικων μέσων που ασκούνται κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί προσφυγών κατά ρητών ή σιωπηρών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. (ΑΔΑ:7ΡΝ9Η-1ΟΙ)

 

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/41/2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών:..Με τα δεδομένα αυτά, το πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνάφθηκε μεταξύ της ... και της φερόμενης ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 17/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη ..., αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Τούτο διότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με καταψηφιστικό χαρακτήρα, ο οποίος προκύπτει από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής, και κυρίως από την πρόβλεψη των μερών για άμεση απόδοση του συμφωνηθέντος στο πρακτικό ποσού, το οποίο θεωρούν εκτελεστό και εκκαθαρισμένο, με την επικύρωσή του από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη. Επομένως, το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό της ελεγχόμενης δαπάνης και ως    εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που εκδόθηκε δυνάμει του ως άνω πρακτικού, πρέπει να θεωρηθεί.


ΠΟΛ.1144/2018

Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της ΑΔΑ: 6Ρ4Σ46ΜΠ3Ζ-ΖΨΤ


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/140/2018

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :Με τα δεδομένα αυτά, το από 12.10.2017 πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς που συνήφθη μεταξύ του Δήμου Νοτίου .... και του φερόμενου ως δικαιούχου των ελεγχόμενων δαπανών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 214Α του Κ.ΠολΔ., το οποίο επικυρώθηκε με την 5/2017 πράξη του Ειρηνοδίκη .... χωρίς να περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο, δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, κατά την έννοια του άρθρου 904 παρ. 2 περ. γ΄ του Κ.Πολ.Δ., που δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών, δεδομένου ότι περιεχόμενό του είναι απαίτηση με αναγνωριστικό και όχι καταψηφιστικό χαρακτήρα. Επομένως, εφόσον το εν λόγω πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς στερείται εκτελεστότητας, δεν συνιστά νόμιμο και πλήρες δικαιολογητικό των ελεγχόμενων δαπανών και ως εκ τούτου τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, που εκδόθηκαν δυνάμει του ως άνω πρακτικού, δεν πρέπει να θεωρηθούν. Τέλος, ο προβαλλόμενος από το Δήμο Νοτίου .... ισχυρισμός ότι οι ελεγχόμενες δαπάνες εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 158 παρ. 1 εδ. ιβ΄ και 169 παρ. 2 εδ. ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και, συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί η πληρωμή τους, είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η εξαίρεση από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των δημοτικών δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και στην εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών και όχι των δαπανών που εντέλλονται δυνάμει πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού, που δεν είναι εξοπλισμένο με εκτελεστότητα, ως εν προκειμένω.