ΕΣ/Τμ.4(ΚΠΕ)263/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3584/2007

Μη νόμιμη η καταβολή μισθοδοσίας α΄ δεκαπενθημέρου μηνός Οκτωβρίου 2013 σε, υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δήμου, μετά από μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθόσον μη νόμιμα, πριν από τη συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκαν σε ανώτερη κατηγορία, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας τους στις δημοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες μεταφέρθηκαν στο Δήμο μετά από τη μετατροπή των τελευταίων, (άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 2683/1999 , άρθρο 70 παρ. 2 του νεότερου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. -ν. 3528/2007, ΦΕΚΑ’ 26) .

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)263/2014

Μη νόμιμη η καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους ι.δ.α.χ Δήμου, προερχόμενους από μετατραπείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις μετά από μετάταξή τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, διότι οι ανωτέρω υπάλληλοι, μη νόμιμα, πριν από τη συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκαν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας τους στις δημοτικές επιχειρήσεις (άρθρα 76 και 79 του ΚΚΔΚΥ, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143).

ΕΣ/Τμ1(ΚΠΕ)311/2014

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Καταβολή αναδρομικών αποδοχών μισθοδοσίας μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2013, από Δήμο σε δημοτικούς υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω μετάταξής τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. α) Μη νόμιμη ως προς τον πρώτο, εκ των δύο υπαλλήλων, καθόσον μη νόμιμα, πριν από την συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας του στην δημοτική επιχείρηση, από την οποία μεταφέρθηκε σε αυτόν και β) Νόμιμη, ως προς τον δεύτερο υπάλληλο, διότι για τη μετάταξή του σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας απαιτείτο η πάροδος οκταετίας από την κατάταξή του με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τον συνυπολογισμό της οποίας νομίμως προσμετρήθηκε έως την 29.10.2013, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11, παρ.1 του ν.3491/2006, ο χρόνος που διήνυσε ως εργαζόμενος στον ως άνω Δήμο και σε Μουσείο, με συμβάσεις που μετετράπησαν σε σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ ήδη κατείχε  τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας. 


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)313/2014

ΑΠΟΔΟΧΕΣ,Μετατάξεις: Καταβολή αναδρομικών αποδοχών μισθοδοσίας μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2013, από Δήμο σε δημοτικούς υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λόγω μετάταξής τους σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. α) Μη νόμιμη ως προς τον πρώτο, εκ των δύο υπαλλήλων, καθόσον μη νόμιμα, πριν από την συμπλήρωση οκτώ ετών συνεχούς υπηρεσίας στο Δήμο, μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία, με συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας του στην δημοτική επιχείρηση, από την οποία μεταφέρθηκε σε αυτόν και β) Νόμιμη, ως προς τον δεύτερο υπάλληλο, διότι για τη μετάταξή του σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας απαιτείτο η πάροδος οκταετίας από την κατάταξή του με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τον συνυπολογισμό της οποίας νομίμως προσμετρήθηκε έως την 29.10.2013, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11, παρ.1 του ν.3491/2006, ο χρόνος που διήνυσε ως εργαζόμενος στον ως άνω Δήμο και σε Μουσείο, με συμβάσεις που μετετράπησαν σε σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ ήδη κατείχε  τίτλο σπουδών ανώτερης βαθμίδας. 


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)39/2015

Νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ, οι οποίοι μετατάχθηκαν από ν.π.δ.δ. σε Δήμο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287/2013), καθόσον σύμφωνα με  διατάξεις του ανωτέρω νόμου, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοτικών ν.π.δ.δ. σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις στον ίδιο Δήμο.


ΕλΣυν/Κλ.1(ΚΠΕ)190/2015

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:Μη νόμιμη η πρόσληψη δύο εργαζομένων   με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί στο Δήμο κατ΄ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, ως αποδοχών τους για το χρονικό διάστημα από 19.2.2015 έως 28.2.2015, καθόσον οι συμβάσεις των φερόμενων ως δικαιούχων, βάσει των οποίων αυτοί απασχολήθηκαν στο Δήμο κατά το χρονικό διάστημα από 19.2.2015 έως 18.4.2015, είναι σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του ν.3584/2007, αυτοδικαίως άκυρες, καθόσον κατά το δωδεκάμηνο που προηγείτο της 18.4.2015, δηλαδή από 18.4.2014 έως 18.4.2015, παρείχαν υπηρεσίες στο Δήμο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με τα ίδια καθήκοντα, με αποτέλεσμα να υπερβούν το ανώτατο τιθέμενο όριο απασχόλησης δύο μηνών εντός συνεχούς δωδεκαμήνου.(Συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν.Τμ.1(ΚΠΕ)339/2015

Νόμιμη η πληρωμή από Δήμο σε υπαλλήλους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον ανωτέρω Δήμο, καθόσον οι ανωτέρω υπάλληλοι νομίμως μετακινήθηκαν στο Δήμο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/2014), για την προσωρινή κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αυτού, διότι, ενόψει του ότι δεν είναι δυνατή η πρόσληψη υπαλλήλων στον εν λόγω Δήμο είτε για πραγματικούς είτε για νομικούς λόγους, με τη διαδικασία των προαναφερόμενων διατάξεων, οι κενές θέσεις του Δήμου καλύπτονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς η εν λόγω μετακίνηση να αποτελεί πρόσληψη, λόγω του προσωρινού της χαρακτήρα, με συνέπεια να μην καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί μη προσλήψεων υπαλλήλων στους Δήμου.


247573/2022

Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στον Δήμο Προσοτσάνης για το έτος 2023. 


ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)272/2014

Α. Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην εργαζόμενη του ΕΙΝ, η οποία μεταφέρθηκε σε Δήμο, καθόσον η συντελεσθείσα με την ΚΥΑ 127176/Η/4.11.2011 μεταβίβαση της εκμετάλλευσης (Μαθητικής Εστίας  στο Δήμο) εμπίπτει στο πεδίο του π.δ/τος 178/2002 περί διατηρήσεως των δικαιωμάτων των μεταφερομένων μισθωτών και ως εκ τούτου, εφόσον η υπηρεσία που είχε συμπληρώσει η ανωτέρω στον προηγούμενο εργοδότη της  (Ε.Ι.Ν) λαμβανόταν υπόψη για τον καθορισμό της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 του ν. 3198/1955 αποζημίωσης, η προϋπηρεσία της αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της αντίστοιχης αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 204 του ν. 3584/2007 για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. του προς ον η μεταβίβαση (Ο.Τ.Α).
Β. Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης σε πρώην εργαζόμενο του ΟΣΕ, ο οποίος μεταφέρθηκε σε Δήμο, καθόσον μη νομίμως συνυπολογίστηκε στο χρόνο συνεχούς υπηρεσίας του με σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. στο Δήμο αυτό,  ο χρόνος προϋπηρεσίας του στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., υπό το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, έστω κι αν η προϋπηρεσία του αυτή έχει αναγνωριστεί, ενόψει της μετάταξής του, για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή του, στην συσταθείσα στο Δήμο προσωποπαγή θέση (άρθρο 204 του ΚΚΔΥ ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143/2007). 

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)220/2014

Νόμιμη η καταβολή αναδρομικών αποδοχών από Δήμο σε τέσσερις (4) μονίμους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάχθηκαν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, καθόσον δεν απαιτείται η έκδοση, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ.1 του ν.4002/2011, προηγούμενης εγκριτικής απόφασης της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, αφού πρόκειται για μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας (άρθρο 58 του ν.3852/2010, όπως ισχύει) και ως εκ τούτου, δεν προκύπτει αύξηση του αριθμού του προσωπικού της ίδιας Υπηρεσίας, ένεκα της μετάταξης.


ΝΣΚ/148/2017

Δασικοί Υπάλληλοι - Δυνατότητα χορήγησης του επιδόματος των ασκούντων καθήκοντα δασοπροστασίας σε μεταταχθέντες σε διοικητικό κλάδο ανώτερης κατηγορίας υπαλλήλους.
Κατάσταση : Αποδεκτή.Δεν χαρακτηρίζονται ως δασικοί οι υπάλληλοι της πρώην Ελληνικής Αγροφυλακής, οι οποίοι, μετά από την κατάργησή της, μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών τους, εντασσόμενοι στον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών και, στη συνέχεια, μετατάχθηκαν στον διοικητικό κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Ούτε οι υπάλληλοι που προέρχονται από τη Δημοτική Αστυνομία και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και υπηρετούν σε δασικές υπηρεσίες. Κατόπιν τούτου οι εν λόγω υπάλληλοι δεν δικαιούνται το επίδομα των δασικών υπαλλήλων, αυτών, δηλαδή, που ασκούν καθήκοντα δασοπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/27837/0022/30-4-2012 κ.υ.α. (Ομόφωνα.)