ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/26/2021

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4700/2020

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού...Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από τα υποβληθέντα ως άνω στοιχεία, που σε κάθε περίπτωση έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα, δεν δύναται να πιθανολογηθεί ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα επιφέρει στο αιτούν βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής του. Περαιτέρω, το αιτούν δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος υποβολής δήλωσης του παγκόσμιου εισοδήματός του από κάθε πηγή, καθώς και της εν γένει περιουσιακής του κατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή (βλ. σκ. 7), ούτε προσκόμισε «στοιχεία για την απόδειξη των προβαλλόμενων ισχυρισμών του», αν και κλήθηκε σχετικώς, με την προαναφερθείσα ΑΒΔ 4834/2021 πράξη. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.  

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.ΔΕΥΤΕΡΟ/21/2021

Καταλογισμός ποσού...Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αιτών κινδυνεύει να υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη από την άμεση εκτέλεση της ως άνω καταλογιστικής απόφασης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής του κατά της σιωπηρής απόρριψης της ασκηθείσας κατά της απόφασης αυτής ενδικοφανούς προσφυγής του. Εξάλλου, από την επισκόπηση του δικογράφου της έφεσης προκύπτει ότι αυτή δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της από 24.3.2021 ενδικοφανούς προσφυγής του αιτούντος κατά της 2/9.2.2021 καταλογιστικής απόφασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς έφεσης του αιτούντος κατά της ως άνω απόρριψης ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεσή του δίκη και να διαταχθεί η απόδοση στον αιτούντα του κατατεθέντος παραβόλου.


ΕΣ/ΤΜ.7/2/2019

Καταλογισμοί μελών ΔΣ...Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι η άμεση εκτέλεση της ως άνω καταλογιστικής απόφασης θα επιφέρει στους αιτούντες, πλην του όγδου, δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκκρεμούς έφεσής τους, οικονομική βλάβη. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως προς τον όγδοο αιτούντα, ενώ πρέπει να γίνει δεκτή ως προς τους λοιπούς και να ανασταλεί, ως προς αυτούς, η εκτέλεση της ... απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ..., μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς έφεσής τους ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με αυτή δίκη. Τέλος πρέπει και διαταχθεί η απόδοση του κατατεθέντος  παραβόλου στους αιτούντες (βλ. άρθρο 73 παρ. 4 και 5 του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52).


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/32/2021

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού..Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του καταλογισθέντος ποσού (176.729,61 ευρώ) σε συνδυασμό με το ύψος του ταμειακού υπολοίπου του αιτούντος (702.863,42 ευρώ) και τη μη προσκόμιση πέραν του ισολογισμού ουδενός άλλου στοιχείου που να αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες αυτού, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση της … απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, δημιουργεί κίνδυνο οικονομικής βλάβης του αιτούντος δυσχερώς επανορθώσιμης σε περίπτωση ευδοκίμησης της ήδη εκκρεμούσας έφεσής του. Για το λόγο δε αυτό, πρέπει, κατά μερική παραδοχή της ένδικης αίτησης, να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ, μέχρις ότου περατωθεί ή καταργηθεί η επί της έφεσης του αιτούντος δίκη.


ΕΣ/ΤΜ.ΔΕΥΤΕΡΟ/26/2021

Καταλογισμός ποσού...Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη του ύψους του καταλογισθέντος σε βάρος του αιτούντος ποσού, πιθανολογείται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης συνεπάγεται πράγματι ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη σε βάρος του, σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής του. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτησή του πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της πράξης αυτής μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της  εφέσεώς του ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεση δίκη. Περαιτέρω, λόγω της παραδοχής της αίτησης, πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 310 παρ. 1 του ν. 4700/2020, να επιστραφεί στον αιτούντα το παράβολο που κατέθεσε για την άσκησή της και, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, να απαλλαγούν οι αντίδικοι, Ελληνικό Δημόσιο και Δήμος ..., από τα δικαστικά του έξοδα (άρθρο 314 παρ. 3 του ν. 4700/2020).


ΕΣ/ΤΜ.4/319/2018

Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής απόφασης. Με την αίτηση αυτή ζητείται η αναστολή εκτέλεσης της  ΕΜΠοικ/721/5.5.2011 καταλογιστικής πράξης του Σώματος Επιθεωρητών ...(....). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ως άνω οικονομική κατάσταση της αιτούσας και το ύψος του καταλογιζόμενου σε βάρος της ποσού, πιθανολογείται ότι η τυχόν άμεση σε βάρος της εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης για το πέραν των 4.000 ευρώ, ποσό του καταλογισμού της, θα επιφέρει σ' αυτήν δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσής της....Αναστέλλει την εκτέλεση της ΕΜΠοικ/721/5.5.2011 πράξης καταλογισμού του Σώματος Επιθεωρητών ...(....) για το πέραν των 4.000 ευρώ, ποσό του καταλογισμού της αιτούσας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/7/2021

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού...Περαιτέρω, η αιτούσα προβάλλει ότι η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης – ανάκτησης θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, ενώ ενδεχόμενη κατάσχεση του τραπεζικού της λογαριασμού στην Τράπεζα .... θα έχει ως αναπόδραστη συνέπεια την αδυναμία λειτουργίας της και την διακοπή των εργασιών της. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα προσκομίζει τα ακόλουθα στοιχεία: (α) αντίγραφα φορολογικής δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, φορολογικών ετών 2016 και 2017, καθώς και  αντίγραφα κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), φορολογικών ετών 2016, 2017 και 2018, από τα οποία προκύπτει ότι (i) κατά το φορολογικό έτος 2016 εμφάνισε ζημία ποσού 12.411,87 ευρώ, (ii) κατά το φορολογικό έτος 2017 εμφάνισε ζημία ποσού 27.426,02 ευρώ και (iii) κατά το φορολογικό έτος 2017 εμφάνισε ζημία ποσού 17.738,39 ευρώ, (β) ισολογισμούς ετών 2016, 2017 και 2018, από τους οποίους προκύπτει ότι η καθαρή θέση της ανήλθε, κατά τα έτη αυτά, σε 134.298,11 ευρώ, 105.830,12 ευρώ και 81.881,68 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν σε 3.717,41 ευρώ, 1.341,08 ευρώ και 14.427,52 ευρώ, αντίστοιχα. Για τις ίδιες χρήσεις, προσκομίζει καταστάσεις αποτελεσμάτων της εταιρείας και τα οικεία προσαρτήματα, (γ) εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από την διαδικτυακή πλατφλόρμα taxisnet, στην οποία εμφαίνεται συνολική μη ρυθμισμένη οφειλή της, ποσού 54.452,71 ευρώ, ισόποση του ήδη καταλογισθέντος ποσού χρηματοδότησης και (δ) πίνακα χρεών οφειλέτη, από τον οποίο προκύπτουν οφειλές της προς τον ΕΦΚΑ, για την περίοδο 1.1.2018 έως 30.11.2019, συνολικού ποσού 5.483,45 ευρώ. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από την αιτούσα αποδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με το ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται ο επίμαχος καταλογισμός (52.250,00 ευρώ, πλέον τόκων 2.202,71 ευρώ), πιθανολογεί ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης υπάρχει κίνδυνος αυτή να υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ήδη εκκρεμούσας έφεσής της.


ΕλΣυνΤμ.1/21/2019

Ζητείται η αναστολή εκτέλεσης ....απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα από την αιτούσα αποδεικτικά στοιχεία, σε συνδυασμό με το ύψος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η επίμαχη ανάκτηση, πιθανολογεί ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης υπάρχει κίνδυνος αυτή να υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ήδη εκκρεμούσας έφεσής της. Συνακόλουθα, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης ανάκτησης, μέχρις ότου περατωθεί ή καταργηθεί η επί της έφεσης της αιτούσας δίκη και να επιστραφεί σε αυτήν το παράβολο της αίτησης (βλ. άρθρο 51 παρ. 2 του π.δ/τος 1225/1981, όπως ισχύει).


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/5/2021

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού...Με τα δεδομένα αυτά και συνεκτιμώντας το ύψος του καταλογισθέντος ποσού, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκτησης δύναται να προξενήσεις στους αιτούντες οικονομική βλάβη, η αποκατάσταση της οποίας σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης θα είναι ανεπανόρθωτη ή ιδιαίτερα δυσχερής.Το αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής έχει καταστεί άνευ αντικειμένου, διότι με την από 6.11.2020 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος έχει ήδη χορηγηθεί στους αιτούντες προσωρινή διαταγή για την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία μετά τη δημοσίευση της παρούσας δεν θα έχει πλέον ισχύ. Το αίτημα  περί καταδίκης του Ελληνικού Δημοσίου στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον η δίκη έχει αντικείμενο την προσωρινή δικαστική προστασία τους και διεξάγεται αποκλειστικά προς το συμφέρον τους (πρβλ. άρθρο 84 παρ.2 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» -ΦΕΚ Α 208-, πρβλ. αποφάσεις Ολομ. ΕλΣυν 2717/2014, 226172014, 504/2014, Ι Τμ. 6432/2015).  Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της έφεσής του και να διαταχθεί η επιστροφή στους αιτούντες του παραβόλου που κατέβαλαν για την άσκησή της (άρθρο 310 παρ.1 της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου – ν. 4700/2020). 


ΕλΣυνΤμ.1/31/2019

Ζητείται η αναστολή εκτέλεσης ...απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων Με τα δεδομένα αυτά, και λαμβανομένου περαιτέρω υπόψη, από τα γνωστά στο Δικαστήριο από άλλες ενέργειές του, ότι σε βάρος του αιτούντος έχει εκδοθεί και άλλη απόφαση ανάκτησης στο πλαίσιο του ίδιου Επιχειρησιακού Προγράμματος («Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), ποσού 16.489,00 ευρώ (ΕΣ Ι Τμ. 276/2018), πιθανολογείται ότι από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης υπάρχει κίνδυνος αυτό να υποστεί δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ήδη εκκρεμούσας έφεσής του.Συνακόλουθα, κατά παραδοχή της αίτησης, πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης ανάκτησης,  μέχρις ότου περατωθεί ή καταργηθεί η επί της έφεσης του αιτούντος δίκη. Τέλος, το αίτημα του αιτούντος για επιδίκαση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου της δικαστικής του δαπάνης τυγχάνει απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι η παρούσα δίκη διεξήχθη αποκλειστικά και μόνο προς το συμφέρον του (Ολ. Ε.Σ. 2261, 2717/2014, 2480, 1087/2012 κ.ά.).


ΕΣ/ΤΜ.ΔΕΥΤΕΡΟ/6/2021

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ:Ζητείται να ανασταλεί η εκτέλεση 136/1.12.2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου …, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος του αιτούντος το ποσό των 29.975,47 ευρώ, που φέρεται ότι του καταβλήθηκε αχρεώστητα από 1.1.2018, ημερομηνία αυτοδίκαιης απόλυσής του από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας του, έως 31.10.2019.(....)Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο αιτών και η οικογένειά του κινδυνεύουν να υποστούν δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη από την άμεση εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση καταλογιστικής απόφασης σε περίπτωση ευδοκίμησης της ασκηθείσας κατ’ αυτής έφεσής του. Εξάλλου, από την επισκόπηση του δικογράφου της έφεσης προκύπτει ότι αυτή δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη. Δέχεται την αίτηση.Αναστέλλει την εκτέλεση της 136/1.12.2020 καταλογιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου …, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εκκρεμούς κατ’ αυτής έφεσης του αιτούντος ή να καταργηθεί η ανοιγείσα με την έφεσή του δίκη.