Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ. 130181/75051/2023

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3284/2004

Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.). ΑΔΑ:6ΡΥ546ΜΤΛ6-7Ρ4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 996/2023


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.102744/17205/2014

Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004(ΑΔΑ:Ω90ΒΝ-ΜΒΨ) 

0016414/2019

BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας


Φ .79174/9029/2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΘΕΜΑ: Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σχετ: α) Εγκύκλιος 13 Φ.79174/17600/09/19-3-2009 β) Εγκύκλιος 09 Φ.79179/221/8-3-2005 γ) Εγκύκλιος 10 Φ.79174/16211/15-5-2001 

Φ .79174/9029/2013

ΘΕΜΑ: Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΥΠΕΣ/130181/29365/2010

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ.8


ΥΠ.ΕΣ/19857/2022

Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης. 


Φ.82215/21334/2011

ΘΕΜΑ: Νέα διάταξη κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

ΥΠ.ΕΣ/67705/2023

Εφαρμογή διάταξης άρθρου 26 παρ.1 περ.α) Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 882/2023


2020/0001894/2020

BREXIT - Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο ΑΔΑ:Ω66146ΜΤΛ6-ΦΑΨ


ΥΠΕΣ/130181/12265/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 28 ΘΕΜΑ: Θέματα ιθαγένειας - Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010