Φ.14/ΚΓ/205456/Δ1/2020

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 1566/1985 , 4455/2017
ΦΕΚ: 5116/Β/31.12.2019

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/09-08-2019 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3210Β΄/22-08-2019) «Yλοποίηση και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020».

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.14/ΦΜ/138715/Δ1/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.14/ΦΜ/108048/ Δ1/18-8-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα «Υλοποίηση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄3606).


Φ.14/ΦΜ/203573/Δ1/2020

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/ Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870Β΄/2017) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"».


Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/2020

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2020 - 2021.


Δ14/οικ.77126/2021

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.


Φ.14/ΦΜ/176873/Δ1/2019

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/ Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870/Β΄/2017) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"».


Φ.14/ΦΜ/169589/Δ1/2019

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/ Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870 Β’/17) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"».


Φ.14/ΦΜ/126841/Δ1/2019

Υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Τροποποιήθηκε με την Φ.14/ΚΓ/205456/Δ1/2020, ΦΕΚ: 5116/Β/2019


Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/2018

Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης.


Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/2019

Tροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/ Δ1/25-10-2017 υπουργικής απόφασης με θέμα «Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”».


Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/2018

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/ 25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870 Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”».