Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.300/108/216814/Σ.4027/2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4407/2016, 4485/2017
ΦΕΚ: 2523/Β/26.06.2019

Ακαδημαϊκή συνεργασία της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου, της Σχολής Εθνικής Άμυνας και των Σχολών Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)  

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.415/95/527573/Σ.8839/2019

Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Στρατού Ξηράς, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης.


18137/Ζ1/2023

Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας οργάνωσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).


Ν.4957/2022

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.


ΝΣΚ/141/2020

α) Αν ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 34 του ν.δ/τος 1400/1973 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2913/2001 και ισχύει) νοούνται τα περιοριστικά αναφερόμενα στον ν. 4485/2017 και β) αν μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω διάταξη Αξιωματικοί που εκλέγονται μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της αλλοδαπής.(...)α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ) της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν.δ/τος 1400/1973 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 2913/2001 και ισχύει) νοούνται τα περιοριστικά αναφερόμενα στον ν. 4485/2017, ήτοι τα ανώτατα ιδρύματα της ημεδαπής (κατά πλειοψηφία). β) Δεν μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω διάταξη Αξιωματικοί που εκλέγονται μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της αλλοδαπής, προκειμένου να απαλλαγούν της υποχρέωσης αποζημίωσης του άρθρου 64 του ιδίου ν.δ/τος (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3257/2004 και ισχύει) (κατά πλειοψηφία).


107981/Ζ1/2020

Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


Ν. 641/1977

Περί ιδρύσεως και οργανώσεως Ιατρικών Σχολών και Πανεπιστημιακών Ιατρικών Κέντρων εις τα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Θράκης, εκτελέσεως έργων εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλων τινών διατάξεων.


354/2020

Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, που εφαρμόζονται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.).ΑΔΑ: ΨΦΡΒ46ΜΤΛΗ-ΗΘΕ


ΕΣ/ΟΛΟΜ/26/2005

Εάν η σχετική σύμβαση συνεργασίας του Ε.Ι.Ν. με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην παροχή ημερήσιας σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι., σύννομη και δεν προσκρούει στις σχετικές διατάξεις περί προμηθειών (Π.Δ.346/1998, Ν.2286/Ί995 και Ν.2362/1995}


37818/Ζ1/2018

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Καταργείται με το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν 4692/2020, ΦΕΚ: 111/Α/12.06.2020


135557/Ζ1/2022

«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα.».ΑΔΑ:6ΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΤΧΔ