Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.30218/28700/955/2010

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3655/2008, 3833/2010, 3845/2010
ΦΕΚ: 1766/Β/10.11.2010

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.30218/31530/1529/17-1-2007 Υ.Α. σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των εξερχόμενων μετόχων του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

8000/20/89−α’/2014

Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις


8000/28/40-δ’/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89-α΄/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β’ 625).


8000/28/59-θ'/2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8000/20/89-α’/2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις» (Β’ 625).


Φ.30218/31530/1529/2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ. 30218/13954/656/13.6.2006 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ. 218/990/4.8.1999 υπουργικής απόφασης “καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του παρεχομένου εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών”».


ΓΔΟΕΣ/1/1/55-α'/2017

Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης, τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, καθώς και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.), του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Π.Υ.Α.Π.) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.).


8000/28/76-δ’/2023

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του Ειδικού Λογαριασμού του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.Α.Σ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.).


2/25846/0022/2014

Καθορισμός αποζημίωσης των συντονιστών και μελών των Ομάδων Εργασίας που συστάθηκαν με την αριθμ. Φ.40449/35113/2063/16.12.2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 656) Υ.Α. «Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού για την απονομή των ληξιπρόθεσμων Εφάπαξ Χρηματικών Παροχών στους δικαιούχους», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ.40449/36/5/27.01.2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 57) όμοια.

ΕλΣυν-Τμ1(ΚΠΕ)/25/2012

Εφάπαξ Ν.103/1975.Από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 44 παρ. 5α. εδ. γ΄ του ν. 3986/2011, που έχει ήδη αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 4024/2011, προκύπτει ότι η μείωση κατά 20% του εφάπαξ βοηθήματος των δικαιούχων που εξήλθαν ή θα εξέλθουν της υπηρεσίας από 1.1.2011 χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ περιορίζεται αποκλειστικά στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του Τ.Π.Δ.Υ. και δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους υπό το καθεστώς του ν. 103/1975, που από 1.1.2006 εντάχθηκαν στον Κλάδο και ήδη Τομέα Προνοίας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., για το μέρος του εφάπαξ βοηθήματος που αυτοί λαμβάνουν αναλογικά από το οικείο ν.π.δ.δ. κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 3232/2004.


Φ.954.1/02/285514/Σ.1165/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.950/61/32022/Σ.6453/27.4.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους του ποσοστού και της βάσης υπολογισμού κρατήσεων και εισφορών: α) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Ταμείου, β) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού επί των αποδοχών των ασφαλισμένων σε αυτό και γ) υπέρ ανεγέρσεως του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών επί των αποδοχών των εν ενεργεία μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού» (Β΄ 1479).


Φ.80020/οικ.19440/557/2011

Διατάξεις του αρθ. 47 ν.3996/2011 με τις οποίες προβλέπεται, η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ των επί σύμβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα μετά την από 1-1-2010 κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, η κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας καθώς και οι διατάξεις της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 85 με τις οποίες επέρχεται η κατάργηση του διπλού τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος για τους εξερχόμενους ασφαλισμένους του Ταμείου με χρόνο ασφάλισης άνω των 28 ετών.