Φ.35/10506/ΙΒ/2002

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2817/2000
ΦΕΚ: 178/Β/19.02.2002

Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με το Ν. 2817/2000.

Η Παρούσα καταργήθηκε με την  Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019- ΦΕΚ: 2271/Β/11.6.2019 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.122.1/36047/Ζ2/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών” (Β’ 2271)» (Β’ 5351).


165788/Ζ2/2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).

Αντικαταστάθηκε με την 137486/Ζ2/2021-ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021

Φ.122.1/72/88553/Ζ2/2019

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

165788/Ζ2/2020- ΦΕΚ: 5351/B/5.12.2020 όπως αντικαταστάθηκε με την  137486/Ζ2/2021- ΦΕΚ: 5028/Β/30.10.2021:Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών» (Β΄ 2271).


ΝΣΚ/174/2017

Ερωτάται αν οι αμοιβές των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π. ) των Πανεπιστημίων, που προέρχονται από συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, υπόκεινται σε ισχύον ανώτατο όριο αμοιβών. (Κατάσταση : Αποδεκτή) Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ,που προέρχονται από συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, δεν αποτελούν αμοιβές από κατοχή δεύτερης θέσεως, αλλά παρεχόμενη, επιτρεπτή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, στο πλαίσιο της κύριας οργανικής τους θέσης και συνεπώς δεν υπόκεινται σε ανώτατο όριο . Οι συγκεκριμένες δε διατάξεις, που προβλέπουν τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα προγράμματα αυτά και καθορίζουν τις εν λόγω αμοιβές , των οποίων ζητήθηκε η ερμηνεία από το Ν.Σ.Κ ( παρ. 6 άρθρου 6 του ν.3086/ 2002 , A’ 324 ), δεν θέτουν προϋποθέσεις για την εξαίρεσή τους από το ανώτατο όριο αμοιβών.