Φ.822/6/95750/Σ.23531/2018

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 721/1970 , 4270/2014
ΦΕΚ: 5926/Β/31.12.2018

Καθορισμός του ύψους της Πάγιας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

Καταργήθηκε η υπό στοιχεία Φ.822/6/95750/Σ.23531/28-12-2018 (Β’5926) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικώνμε το άρθρο 4 τηςΦ.822/2/13584/Σ.2367/2021ΦΕΚ: 605/Β/15.02.2021

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.800/416/142374/Σ.4142/2016

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

Φ.822/6/95750/Σ.23531/2018- ΦΕΚ: 5926/Β/2018: Με την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Φ.800/ 416/142374/ Σ.4142/29-12-2016 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (Β΄ 4416) καταργείται.


Φ.822/2/13584/Σ.2367/2021

Καθορισμός του ύψους της πάγιας προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.


Αριθμ. Φ.800/391/138130/Σ.3029/2015

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής.

Φ.800/416/142374/Σ.4142/2016 - ΦΕΚ: 4416/Β/2016  άρθρο 4: Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθμ. Φ.800/391/138130/Σ.3029/1-12-2015 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (ΦΕΚ Β' 2613).


Φ.800/417/142375/Σ.4143/2016

Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής 

Φ.822/5/95744/Σ. 23530/2018- ΦΕΚ: 5926/B/2018: Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η αριθμ. Φ800/417/142375/Σ.4143/29-12-2016 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (Β΄ 4416) καταργείται.


Φ.952.1/45/573230/2003

Διενέργεια Πάγιας Μηνιαίας Κράτησης υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (πρώην ΤΑΣ, ΤΑΝ, ΤΑΣΑ).

Φ. 952/6/32024/Σ.6454/2018,ΦΕΚ-1485/Β/30.4.2018:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η αριθμ. Φ.841/33/61426/21-4-1997 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β'364) και η αριθμ. Φ.952.1/45/573230/30-7-2003 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (Β΄1140).


28157/2007

Καθορισμός Αποφαινομένων και Γνωμοδοτούντων Οργάνων σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το ν. 3316/2005 από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τα Γενικά Επιτελεία Εθνικής Άμυνας, Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

Φ.841/33/61426/1997

Πάγια μηνιαία κράτηση υπέρ των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Φ. 952/6/32024/Σ.6454/2018,ΦΕΚ-1485/Β/30.4.2018:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η αριθμ. Φ.841/33/61426/21-4-1997 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β'364) και η αριθμ. Φ.952.1/45/573230/30-7-2003 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (Β΄1140).


Ν.788/1978

Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ.397/74 "περί Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας"


ΝΣΚ/154/2017

Κράτησης ύψους 4% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η οποία διενεργείται στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων.Με το άρθρο 47 του ν. 4387/2016, καταργήθηκε η κράτηση, ύψους 4% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η οποία διενεργείτο στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, και μάλιστα ανεξαρτήτως του προσώπου (Δημοσίου ή προμηθευτή), που επιβαρυνόταν με την κράτηση αυτή.


ΝΣΚ/36/2017

Κατάργηση κράτησης ποσοστού 4%, η οποία διενεργείται στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας(..)Με το άρθρο 47 του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η κράτηση, ύψους 4%, υπέρ των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, η οποία διενεργούνταν στις πάσης φύσεως δαπάνες προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και μάλιστα ανεξαρτήτως του προσώπου (Δημοσίου ή προμηθευτή), που επιβαρυνόταν με την κράτηση αυτή.