Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ2−650/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4177/2013
ΦΕΚ: 719/Β/21.03.2014
Τροποποίηση της Απόφασης για τον έλεγχο σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ2−2893/2013

Έλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.

ΔΠΠ 3330/2016

«Διενέργεια ελέγχων σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης».(ΑΔΑ:ΩΘΕΥ4653Ο7-ΞΕ9)


ΥΠΕΣ/61067/2011

ΘΕΜΑ: Διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄αριθμ. 32/2006 εγκύκλιός μας β) Η Αγορανομική Διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ 1388 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1813/2010 (ΦΕΚ 975 Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας γ) Ο ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α)


42669/2020

Οδηγίες ως προς το μετρολογικό έλεγχο οργάνων μέτρησης καυσίμων σε πρατήρια ΑΔΑ:ΨΒΟΛ46ΜΤΛΡ-Μ1Ξ


Φ2-2155/2014

Έλεγχος εγκατάστασης συστημάτων εισροών –εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων (ΑΔΑ:796ΚΦ-Ν2Ζ) 

19800/1982

Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων


ΠΟΛ 1161/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

75068/2014

Θέμα: «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

Γ6/21705/1151/2016

Πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων Κροατίας (ΑΔΑ:ΩΙ3Δ4653ΟΞ-25Υ)


ΠΟΛ.1075/2014

Παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών- Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού Κεφαλληνίας