Φ51020/οικ.3355/39/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4225/2014
ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014 ΑΔΑ: ΒΙΕ9Λ-ΨΝΓ
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

6476/137/2014

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α'2). σχετικά με το "Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραφίου εργασίας και υπερωριών".(ΑΔΑ: ΒΙΕΛΛ-ΠΕΦ)


Φ.80000/οικ.5062/354/2014

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4225/2014» ΑΔΑ: ΒΙΚ3Λ-Μ8Ω

ΔΙΕΣ/Φ10/27/118380/2014

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄) .


Φ80020/οικ.36225/1183/2014

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2), σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ. ΑΔΑ:ΒΙ65Λ-ΟΨ5


ΙΚΑ/Α21/449/30/2015

Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο. (ΑΔΑ:6Ε9Ζ4691ΩΓ-ΟΚ) ΕΓΚ/27/2015


Φ80020/οικ.36224/1182/2014

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 1 του ν. 4225/2014 (Α΄2), σχετικά με την ένταξη στην Αναλυτική ΠεριοδικήΔήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-9Ε4)


ΥΑ 11921/253/2014

Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που καθιερώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2).

ΙΚΑ/Α20/251/4 /2014

Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014»(Εγκύκλιος αρ.7)


ΙΚΑ/T01/652/2/2014

ΘΕΜΑ « Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 & 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α. » ΕΓΚ/8/2014

ΣΧΕΤ. : α) Εγκ. 34/2013 & Γ.Ε. Ε40/810/30-12-2013,Ε40/16/17-1-2014 της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ β) Οι με αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ.36224/1188/7-1-2014, Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014 εγκύκλιοι της Γ.Γ.Κ.Α. γ) Το με αριθμ. πρωτ.3405/1354/010/17-1-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.


ΙΚΑ/Γ36/02/13/2014

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014»