Γ1α/Γ.Π.οικ.60731/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4931/2022 , Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/2022
ΦΕΚ: 6560/Β/17.11.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16.06.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β’ 2126) όμοιες αποφάσεις - Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό και μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. 

Σχετικά Έγγραφα

Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών ("αντικινήτρων") για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών ("αντικινήτρων") για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.» (Β’ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22-092022 (Β’ 5026) και Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/12.12.2022 (Β’ 6300) όμοιες αποφάσεις - Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών ("αντικινήτρων") για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.


Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22-09-2022 (Β’ 5026) όμοια απόφαση - Μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό Ιατρό.


Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768/2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.» (Β΄ 3020) - Μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.


Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/2022

Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.


Γ1,ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.18194/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1,ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.48233/23.08.2022 «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128)» (Β’ 4575).


Γ1α/Γ.Π.Οικ.93380/2017

Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ(115/τ.Α’) - Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ.ΑΔΑ: ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ (Συμπληρώθηκε με την Γ1α/Γ.Π.οικ.22823/2018 εγκύκλιο με ΑΔΑ:6ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69)


Γ1α/Γ.Π.οικ.22823/2018

Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 93380/14-12-2017 Εγκυκλίου με θέμα: ¨Διαδικασία εφαρμογής του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ (115/τ.Α’) - Διευκρινήσεις για τον κατάλογο Οικογενειακών Ιατρών και την διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ.¨ (ΑΔΑ: ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ).(ΑΔΑ:6ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69)


Γ1, ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 48233/2022

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθώς και της αποζημίωσης και εκκαθάρισης της αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/223/2018

Υποστήριξη της Υπηρεσίας για την κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την προετοιμασία των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας :Με δεδομένα αυτά, οι ανατεθείσες υπηρεσίες ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα του Τμήματος Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Ανάπτυξης, στις αρμοδιότητες του οποίου υπάγονται όλες οι ενέργειες για την υποστήριξη και τη σύνταξη προτάσεων, η μέριμνα για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα καθώς και κάθε ενέργεια που απαιτείται για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στο σχεδιασμό και παραγωγή έργων. Περαιτέρω, δεν αποδεικνύεται ότι οι ενέργειες αυτές απαιτούν επιπλέον εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, πέραν αυτής που θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει το υπηρετούν στο Τμήμα αυτό προσωπικό για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων του. Όπως όμως προκύπτει από την 152/2017 απόφαση του Δημάρχου ....., στο ως άνω Τμήμα δεν τοποθετήθηκε κανένας υπάλληλος και συνεπώς το αρμόδιο Τμήμα δεν διέθετε προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Το ότι το προσωπικό του Δήμου μπορεί να μην επαρκεί και για τη στελέχωση του συγκεκριμένου Τμήματος δεν απαλλάσσει εν προκειμένω τον Δήμο, καθόσον δεν προκύπτει ότι προέβη σε κάποια ενέργεια για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που αφορούν σε σχετικές ειδικότητες (2 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού), λαμβανομένων υπόψη της σημασίας των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και του κόστους ανάθεσής τους σε τρίτο (πάνω από 19.000 ευρώ για 36 ανθρωποημέρες), πλην της προσφυγής στο Δήμο Παλλήνης, ένα χρόνο πριν από την ανάθεση και πάντως πριν από από την τροποποίηση του ΟΕΥ, ο οποίος ενημέρωσε το Δήμο ..... ότι δεν έχει πλεονάζον επιστημονικό προσωπικό με αντίστοιχη εξειδίκευση. Εντούτοις, λαμβανομένου υπόψη του πραγματικού γεγονότος της έλλειψης οποιουδήποτε προσωπικού στο σχετικό Τμήμα του Δήμου και των ως άνω κενών στις οργανικές θέσεις αυτού, τα αρμόδια όργανα δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, αλλά με την πεποίθηση ότι, πρόκειται για όλως ιδιαίτερο και εξειδικευμένο αντικείμενο, για την εκτέλεση του οποίου, εφόσον δεν υπήρχε το προσωπικό του αρμόδιου Τμήματος, δεν θα ήταν δυνατό να εξευρεθεί κατάλληλο προσωπικό.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/71/2018

Παροχή λογιστικής υποστήριξης και τήρησης του διπλογραφικού συστήματός.(..)Με δεδομένα τα ανωτέρω μη νομίμως το ΚΑΠΗ προέβη στην ανάθεση της παροχής όλων των προαναφερόμενων υπηρεσιών στο φερόμενο ως δικαιούχο του ελεγχόμενου εντάλματος, καθόσον με τη συναφθείσα σύμβαση σκοπείται η κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών λειτουργίας του, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των υπαλλήλων του, και από τα έγγραφα του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η μη κάλυψη των κενών οργανικών του θέσεων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Ειδικότερα, το ΚΑΠΗ μπορούσε να αναθέσει σε τρίτους - λογιστές μόνο τις λογιστικές υπηρεσίες που συνδέονται με την τήρηση του Διπλογραφικού Συστήματος, καθόσον δεν υπηρετεί προσωπικό με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα. Αντίθετα, για την ανάθεση σε τρίτο και των λοιπών αρμοδιοτήτων του Τομέα Οικονομικών, λόγω των κενών οργανικών θέσεων του Τομέα αυτού, θα έπρεπε προηγουμένως να έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωσή τους. ...Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί