Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Γ1α/Γ.Π. οηθ.57212/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα (ΑΔΑ:6ΡΛΗ465ΦΥΟ-ΖΚΑ )

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Γ1α/Γ.Π. οικ. 42883/2015

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. (ΑΔΑ: 6Χ0Β465ΦΥΟ-073)


Δ1α/Γ.Π. οικ. 38735/2021

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ


Δ1β/Γ.Π.οικ 39435/2023

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ:9ΧΖΛ465ΦΥΟ-Π50


Δ1α/Γ.Π. οικ. 34174/2022

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ: 6ΖΑΑ465ΦΥΟ-ΞΞΤ


Δ1α/Γ.Π.οικ.40957/2019

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ: 6Ο8Ι465ΦΥΟ-6ΦΘ


Γ1α/Γ.Π.οικ.35136/2017

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».(ΑΔΑ:7ΧΙ5465ΦΥΟ-ΙΡΕ)


Πρωτ: Δ1/ ΓΠ οικ. 47303/2021

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα  ΑΔΑ:60Ψ2465ΦΥΟ-3ΗΣ


Δ1α/Γ.Π. οικ.30590/2020

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα ΑΔΑ: ΩΙΨΣ46ΜΤΛΗ-ΙΡΩ 


Δ1α/Γ.Π.οικ 37556/2023

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ:ΨΜΟ1465ΦΥΟ-ΚΝΔ


Δ1α/Γ.Π.οικ.43354/2018

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα.(ΑΔΑ:Ψ6ΒΦ465ΦΥΟ-8ΩΦ)