Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Γ4/οικ 46983/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 292015/2021

Ν. 2873/2000 - Τέλος αδείας για οχήματα κατηγορίας Ο με ανεξάρτητη άδεια  κυκλοφορίας - Εφαρμογή υ.α. 2805/2021 (Β’ 99) ΑΔΑ:9Κ4Η465ΧΘΞ-ΞΔΞ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

24097/2023

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 5771/17-01-2023 (Β΄ 107) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β΄ 99) υπουργικής απόφασης».ΑΔΑ:ΨΒ7Ε465ΧΘΞ-ΙΞ8


382742/2023

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 9, του άρθρου 3 και της παρ. 1, του άρθρου 9 της υπ΄ αριθ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) υπουργικής απόφασης για οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2. ΑΔΑ: 6ΩΟΣ465ΧΘΞ-7ΩΨ


5771/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99) υπουργικής απόφασης. 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ 113794/2023-ΦΕΚ:2525/Β/18.04.2023.

24097/2023Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 5771/17-01-2023 (Β΄ 107) υ.α. «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β΄ 99) υπουργικής απόφασης».ΑΔΑ:ΨΒ7Ε465ΧΘΞ-ΙΞ8


113794/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/2021 υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99). 


292015/2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2805/7-1-2021 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο» (Β’ 99).


29820/1983

Καθορισμός και άλλων περιπτώσεων που χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σε μηχανοκίνητα οχήματα χωρίς τη σύνταξη πρακτικού επιθεώρησης του οχήματος.


Γ9/46447/2397/2019

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο»

2805/2021- ΦΕΚ: 99/Β/18.1.2021 άρθρο 10 παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου  1 της 292015/2021 - ΦΕΚ: 4966/Β/27.10.2021:Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπό στοιχεία Γ9/46447/ 2397/2019 υπουργική απόφαση (Β’ 2303).

47593/764/2020:Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. Γ9/46447/2397/2019 υ.α ΑΔΑ: 6ΠΙ7465ΧΘΞ-8ΟΡ


ΠΟΛ 1008/2011

Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000


21864/2016

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.


21867/2016

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας.