Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Γ4β/οίκ.29637/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3329/2005
ΦΕΚ: 3072/Β/31.05.2024

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.  


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Γ4β/Γ.Π.39470/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Υγείας «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460).


Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980/2020

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.


Γ4β/Γ.Π.οικ.86760/2018

Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης( Αριθμ.Γ4β/ΓΠ/οικ.50604/2018, ΦΕΚ-2607/Β/04.07.2018) περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα. ΔΣΦ στο ΦΕΚ-1307/Β/16.4.2019


Γ4β/Γ.Π.οικ.10394/2021

Τροποποίηση της κοινής απόφασης Γ4β/Γ.Π. οικ.7980/7-2-2020 «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/ 25.11.2020 (Β’ 5227). 


Γ4β/Γ.Π. οικ. 75357/2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/ 7-2-2020 (Β΄460) κοινής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/ Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596).


Γ4β/Γ.Π.οικ.50604/2018

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980/2020 - ΦΕΚ: 460/Β/14.02.2020:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/1-7-2018 (Β΄ 2607) υπουργική απόφαση παύει να ισχύει.


Δ1/οικ.43102/14387/2019

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού


οικ.12549/4426/2020

Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Γ4β/Γ.Π.οικ.96623/2018

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τοποθέτηση σε θέση επικουρικού προσωπικού (πλην ιατρών).(ΑΔΑ:6ΦΜΜ465ΦΥΟ-ΠΜΡ)


οικ.12747/Δ1/4493/2020

Τροποποίηση της με αριθμ. οικ.12549/4426/ 16.03.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 868).