Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2725/1999
ΦΕΚ: 872/Β/07.02.2024

Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Φορείς υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους. 

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

οικ.ΓΓΑ/359360/2023

Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σωματεία και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων αυτών. 


69097/2670/170/2020

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους


4843/2008

Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».


26869/2013

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.


ΓΓΑ/363269/2023

Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-2024».


ΥΠΠΟΑ/187200/13385/1259/891/2016

Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. 


71565/2023

Τροποποίηση, Αντικατάσταση και Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 526568/1-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5696) «Έγκριση Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων Θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ  Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2022-2023».


ΥΑ 6666/2013

Τροποποίηση -αντικατάσταση της υπ’ αρίθμ. 4843/12.02.2008 (ΦΕΚ 211/Β΄/11.02.2008) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και των τροποποιητικών αυτής αποφάσεων υπ’ αρίθμ. 34103/21.07.2008 (ΦΕΚ 1525/Β΄/ 04.08.2008) και 94842/24.08.2011 (ΦΕΚ 1945/Β΄/31. 08.2011).


31312/2014

Θέμα: Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών , για την υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους(ΠΑγΟ), περιόδου 2014-2015.

34103/2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 4843/1.2.2008 απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 211/Β/11.2.2008).