Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Συμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους  ΑΔΑ:ΩΨΥ3ΟΡ9Τ-Θ86

Σχετικά Έγγραφα

536/15782/2014

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους» ΑΔΑ: ΒΙΡΤΒ-2ΦΧ 

Αριθ. Πρωτ. 201648/2011

ΘΕΜΑ : «Έκδοση πιστοποιητικών κατά την εξαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης σε τρίτες χώρες μετά από απαίτησή τους» ΑΔΑ: 45ΨΩΒ-ΚΦΜ

Δ1γ/Γ.Π/82105/2018

Έκδοση πιστοποιητικού υγείας για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.(ΑΔΑ:ΩΠ7Μ465ΦΥΟ-ΡΡΙ)


ΔΤΔ Α 1120203ΕΞ2017

Επικαιροποίηση Παραρτήματος V της αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ2017 Εγκυκλίου- προσθήκη καταστημάτων του Φ.Π.Κ.Υ. που παραλαμβάνουν αντικείμενα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες ΑΔΑ:7Χ5ΘΗ-Υ2Κ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


5009396/2011

Έλεγχοι πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς του κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων: Κανονισμός 765/2008 (L 218/13.8.2008).


ΝΣΚ/153/2015

Πιστοποίηση τηρήσεως των ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας των τροφίμων – Υποβολή επιπλέον στοιχείων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της χώρας μας για την έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο απαιτούν τρίτες χώρες για την εισαγωγή στο έδαφός τους γαλακτοκομικών προϊόντων.Λαμβανομένης υπόψη της επιταγής του ενωσιακού δικαίου να συμμορφώνονται τα προϊόντα που εξάγονται προς τρίτες χώρες στις απαιτήσεις που καθορίζει η εισάγουσα χώρα και, λαμβανομένης επίσης υπόψη της υποχρεώσεως των επιχειρήσεων τροφίμων να εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης ή διανομής, μέσα στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές τους (άρθρο 3 αριθμ.15, άρθρο 17 παρ.1 και 2 και άρθρο 18 του Κανονισμού 178/2002, άρθρο 3 του εκτελεστικού Κανονισμού 931/2011, άρθρο 1 εδ.β’ και ζ’ και άρθρο 3 του Κανονισμού 852/2004, άρθρο 4 παρ.4 εδ.α’ και θ’ και παρ.5 εδ.β’ του Κανονισμού 854/2004), θα πρέπει, για την έκδοση του προβλεπόμενου υγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο απαιτούν οι τρίτες χώρες, να προσκομίζονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της χώρας μας, τα επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις τους σε όλα τα στάδια που προηγούνται της παραγωγής των προϊόντων τους, ακόμα και αν αυτά έχουν λάβει χώρα σε άλλο κράτος μέλος. (ομοφ.)


ΕΦΚΑ/Τ01/648/2/2017

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκ. 17/2016 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ με αριθμ. 328/2016.(ΑΔΑ:64ΒΑ465ΧΠΙ-2ΥΕ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Δ 82/30/1993

Διαδικασία αποστολής ένσημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της Χώρας.

Καταργήθηκε με την αριθμ 1181090/2018,ΦΕΚ-5756/Β/20.12.2018


1374/2018

Εξαγωγές τροφίμων σε τρίτες χώρες.(ΑΔΑ:61Ε14653ΠΓ-ΘΨΩ)


Γ3Α 716/16956/2015

Εφαρμογή Υ.Α. σχετικά με την ταξινόμηση μικρών (<19kW) αγροτικών μηχανημάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες.(ΑΔΑ:7ΡΣΤ465ΦΘΗ-ΤΧ5)