Οικ.Α 11574/638/18/2019

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2696/1999 , 2367/1963 , 4389/2016
ΦΕΚ: 2118/Β/06.06.2019

Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85).  

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

οικ. Α 35666/1841/2020

Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινής απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφο ρίας (Μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/ αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α΄ 85)» (Β΄ 2118).


Ε.2159/2019

Κοινοποίηση της. Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 (Β΄2118) «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκβοσης αβειών κυκλοφορίας (μητρώο αβειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποβομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85)».(ΑΔΑ: 7Μ5046ΜΠ3Ζ-ΤΣ2)


οικ.Α15802/844/2018

Αυτόματη καταχώρηση Δήλωσης κλοπής ή ανεύρεσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης, Μοτοσικλετών και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων στο on-line Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(ΑΔΑ:Ψ4ΦΞ465ΧΘΞ-ΙΟΘ)