οικ. Α 56777/2864/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (Μεσογειακός Κυκλώνας «Ιανός»). ΑΔΑ: ΨΛΥ0465ΧΘΞ-5ΓΞ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

97131/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. ΑΔΑ:Ω24Γ465ΧΘΞ-6Α4


Α 54317/2746/2020

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας. 


125925/2020

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στον Δήμο Χερσονήσου ΑΔΑ: ΨΠΔΠ465ΧΘΞ-Ν2Ρ


οικ.Α 16621/719/2019

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2019 στην Κρήτη.(ΑΔΑ:ΩΡΕ4465ΧΘΞ-ΖΛ3)


378742/2022

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων κατηγοριών Μ1 και Ν1 που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Π.Ε. Λασιθίου. ΑΔΑ:ΨΟΗΓ465ΧΘΞ-ΩΞΓ


6324/2023

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων κατηγοριών Μ1 και Ν1 που καταστράφηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Π.Ε. Ηρακλείου.  ΑΔΑ:Ψ5Ι3465ΧΘΞ-01Ρ


Οικ. Α 93021/4322/2019

Περί της διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2019 στην Κρήτη. ΑΔΑ:9ΠΡΨ465ΧΘΞ-0ΕΤ


250107/2021

Διαγραφή από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς. ΑΔΑ:ΨΝΝΓ465ΧΘΞ-Ψ23


Οικ.Α 11574/638/18/2019

Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85).  


οικ.Α15802/844/2018

Αυτόματη καταχώρηση Δήλωσης κλοπής ή ανεύρεσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης, Μοτοσικλετών και Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων στο on-line Μηχανογραφικό Σύστημα αδειών κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.(ΑΔΑ:Ψ4ΦΞ465ΧΘΞ-ΙΟΘ)