ΙΚΑ/Α20/251/5/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4186/2013

ΘΕΜΑ : «Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια » ΕΓΚ/6/2014

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Γ99/1/167/2013

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και
 Κολλέγια»  EΓΚ/61/2013


ΕΦΚΑ/Δ.ΑΣΦ.1094/1433479/2017

Ασφάλιση απασχολούμενων ΙΕΚ,ΚΕΚ Εργαστήρια  Ελεύθερων Σπουδών Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 του ν.4186/2013,όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΙΦΙ465ΧΠΙ-35Π)


12081/2013

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

2/106902/0022/2013

Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).(ΚΑΕ0500)


ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΕΚ-ΙΕΚ-ΣΔΕ-ΚΔΒΜ

Συνοππτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών Ωρομισθίων εκπαιδευτών ΣΕΚ-ΙΕΚ (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) 


5954/2014

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).(Τροποποιήθηκε με την Κ1/54877/2017, ΦΕΚ-1245/Β/11.4.2017)


Κ1/54905/2020

Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/ Β΄/2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».


Ν.3879/2010/Αρθρο 21

Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις.( Προγραμματικές Συμβάσεις Δια Βίου Μάθησης )


Κ1/125046/2017

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/2013).


Αριθμ. 10137/2012

Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφαλμάτων.β) Στο Φ.Ε.Κ. 3057/18−11−2012 (τεύχος Β΄) διορθώνονται τα εσφαλμένα: «10136/ΙΑ», «10131/ΙΑ», «10138/ΙΑ» και «10139/ΙΑ» στα ορθά: «10136», «10137», «10138» και «10139», αντίστοιχα.