ΙΚΑ/Σ22/4/2016

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

Εφαρμογή των διατάξεων των περ.1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ.3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:16) (ΑΔΑ:6ΩΣΚ4691ΩΓ-ΦΚΤ) ΕΓΚ/26/2016

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/3/336165/2016

Γνωστοποίηση διατάξεων περ. 1α & περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/2015 περί κατωτάτου ορίου ποσού σύνταξης λόγω γήρατος από 1/7/2015 (ΑΔΑ:60704691Ω3-1Ν8)


ΙΚΑ/Σ40/139/2015

«Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄) και παροχή οδηγιών.»(ΑΔΑ:6ΖΛΧ4691ΩΓ-Ε97),ΕΓΚ/52/2015


ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/132614/2016

« Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 /Α΄) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος ». (ΑΔΑ:ΨΞΖΑ4691Ω3-4ΚΡ)(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2)


Φ.80000/οικ.38230/1304/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος Ε, υποπαράγραφος Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαράγραφος Ε3 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄) (ΑΔΑ:ΩΓΤΕ465Θ1Ω-4ΕΓ )


Φ11321/οικ.47523/1570/2015

Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα με τους πίνακες της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του N. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄).


ΠΟΛ.1215/2018

Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων) .(ΑΔΑ:ΩΗΖΥ46ΜΠ3Ζ-Β33)


Φ.10043/οικ.55133/1277/2015

ΑΔΑ: Ω0ΥΟ465Θ1Ω-ΨΧΨ - «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3, της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 – Μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης»


Φ.80020/οικ.37287/Δ15.579/2015

Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του Νόμου 4336/2015 (Α΄ 94). (ΑΔΑ:64ΜΙ465Θ1Ω-Ι2Θ)


ΙΚΑ/Γ32/18/2014

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014 (ΑΔΑ:673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ) 

Φ.10035/οικ. 54871/1270/2015

ΑΔΑ: ΩΣΝΓ465Θ1Ω-ΔΟΞ - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄)».