Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Σ48/104/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3996/2011
«Α.Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης του ορίου των 850,00 € σύνταξης το 2013, διερεύνηση του ίδιου κριτηρίου για τα έτη 2011 και 2012 στα ανωτέρω πρόσωπα, καθώς και αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Β. Διαχείριση του αρχείου συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω διπλής καταβολής από άλλο φορέα. Γ. Έλεγχος συνταξιούχων που λαμβάνουν περισσότερες από μία συντάξεις από τον ίδιο φορέα (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑ) και για την ίδια κατηγορία σε διαφορετικό ΑΜΑ.»

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.26066/1065/2016

Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)


ΙΚΑ/TOI 652/2321/2013

Κοινοποίηση οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων. Συμπλήρωση και τροποποίηση οδηγιών(ΕΚΥΚΛΙΟΣ 51)

135688/0092/2011

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) έτους 2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ειδικού καθεστώτος του Ι.Κ.Α.»

Φ. 80000/47819/1856/2015

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.)
κατά το έτος 2015 (ΑΔΑ:ΒΝ6Κ465ΦΘ5-ΖΓΞ)

ΙΚΑ/Σ48/54/2012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38

ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/1/1123885/2015

Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, έτους 2015 (ΑΔΑ:7Ι3Ρ4691Ω3-6Ν5)


Φ.80000/οικ.22102/922/2016

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ».(ΑΔΑ:ΩΚ50465Θ1Ω-ΘΣ5)


ΠΟΛ 1060/2010

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010.

Δ12Α/931/2010

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3842/2010.ΠΟΛ 1060/2010

ΠΟΛ 1148/2011

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011