Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Σ78/13/2013

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2676/1999, 3863/2010, 3996/2011
Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συνταξιούχων. Τροποποίηση του άρθρου 63 του Ν. 2676/ 1999, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 .ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80000/οικ.19835/767/2011

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 για την απασχόληση συνταξιούχων»

ΙΚΑ/Σ78/14/2013

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή της νομοθεσίας περί απασχόλησης συνταξιούχων. –Αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010. – Κοινοποίηση του άρθρου 17 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/26-4-2013 τεύχος Α) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και παροχή οδηγιών.» Σχετ: Η Εγκύκλιος 16/2011. ΑΔΑ: ΒΕΖΣ4691ΩΓ-67Υ Εγκ.36/2013


20685/1190/2010

Απασχόληση συνταξιούχων -Αντικατάσταση άρθρου 63 ν.2676/1999»

ΙΚΑ/Σ70/41/2011

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τροποποίηση των διατάξεων της περ. γ΄της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010–Κοινοποίηση της παρ. 2 α΄του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011.»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ: 62

Φ.80000/οικ.1492/25/2013

ΘΕΜΑ : «Απασχόληση συνταξιούχων - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3863/2010 ως προς την έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου»

ΙΚΑ/Σ78/8/2011

ΘΕΜΑ: «Απασχόληση συνταξιούχων – Αντικατάσταση του άρθρου 63 του Ν. 2676/1999» ΑΔΑ: 4Α1Ξ4691ΩΓ-Φ5 Εγκ.16/2011

Σχετ: Εγκύκλιος 3/2001, Γεν. Έγγραφο Σ81/31/18-9-01


Φ. 80000/19380/1401/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 31.12.2013 που τίθεται από τη διάταξη του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν. 3996/2011 για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.2084/1992, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, και του άρθρου 141 του ν.3655/2008. (ΑΔΑ:7Φ7ΑΛ-ΨΧΜ)


Φ.11321/22575/1810/2011

Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55. -64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του ν. 3996/2011 (Α170).


ΙΚΑ/TOI 652/2321/2013

Κοινοποίηση οδηγιών του ΕΤΕΑ σχετικά με την αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης εργαζόμενων συνταξιούχων. Συμπλήρωση και τροποποίηση οδηγιών(ΕΚΥΚΛΙΟΣ 51)

ΙΚΑ/Σ32/15/2016

ΘΕΜΑ: «Κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έλεγχος ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 για συνταξιούχους που έχει διαπιστωθεί ότι εργάστηκαν ή συνέχισαν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.»