ΥΠ.ΕΣ/15608/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 45927/2021

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο»ΑΔΑ: ΨΔΖΜ46ΜΤΛ6-Δ7Ν  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 163/2022

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/18363/2022

«Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο» ΑΔΑ:ΩΑΗΝ46ΜΤΛ6-Ι5Ψ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 198/2022


ΥΠ.ΕΣ 18912/2022

«Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν ως προς την καταχώριση Ληξιαρχικών Πράξεων από την Ουκρανία» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ/201/2022 Α.Δ.Α.: 6ΔΝ146ΜΤΛ6-ΠΛΛ


16154/2015

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια
του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών


ΥΠ.ΕΣ/46453/2020

Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης ληξιαρχικών γεγονότων ΑΔΑ:63ΥΠ46ΜΤΛ6-28Ε  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 251/2020


ΥΠ.ΕΣ/38708/2020

Χορήγηση πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκηση ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 208/2020 ΑΔΑ:ΨΦΧΒ46ΜΤΛ6-Ω9Π


2/23039/ΔΕΠ/2016

Καθορισμός Αποζημίωσης των Προέδρων και των Μελών των πέντε (5) Ομάδων Εργασίας Αυτεπιστασίας για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων πρωτοβάθμιου ή/και δευτεροβάθμιου επιπέδου των καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων των αντίστοιχων πέντε (5) Συμβάσεων Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων των Υποέργων 3−7, όπως ορίζει η απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Δράσης Β΄ του Υποέργου 8: «Υποστηρικτικές Δράσεις Ψηφιοποίησης και Στήριξης της Μετάβασης και Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας» της Πράξης «Εθνικό Ληξιαρχείο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό ΟΠΣ «270966» από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.


9052/2022

«Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στο Μητρώο Πολιτών»ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 100/2022 ΑΔΑ: 6Θ8246ΜΤΛ6-ΦΘΕ


90475/2021

Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η σύνταξη ή η μεταγραφή των ληξιαρχικών πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4674/2020 (Α΄53).


56170/2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ Ε.Α.Ε. ΑΔΑ: 6Ε1Ο46ΨΧΞΧ-ΙΥΜ 

3247/2022:Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων ΑΔΑ:63ΓΙ46ΨΧΞΧ-ΝΔΛ

69218/2021Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων ΑΔΑ:ΨΥΞΘ46ΨΧΞΧ-ΣΩΕ

64488/2021 Τροποποίηση εγκυκλίου διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω διοικητικών πράξεων ΑΔΑ: 68ΧΡ46ΨΧΞΧ-ΜΤΤ.


46244/2022

● Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα & απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.)
● Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων » ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2022  ΑΔΑ: 9Θ3446ΜΑΠΣ-Η05 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2022