ΥΠ.ΕΣ/38420/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4674/2020

Δημοσίευση των ̟πράξεων μετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 206/2020 ΑΔΑ:63ΒΑ46ΜΤΛ6-1ΣΜ

Σχετικά Έγγραφα

63900/2019

Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ΑΔΑ: ΨΔ0Ω465ΧΠΙ-ΝΗΒ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102/2019


31653/2020

Τροποποιήσεις διατάξεων για την ελληνική ιθαγένεια βάσει του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11-03-2020) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 151/2020


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/105/οικ.2091/2020

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: 6ΓΑΨ46ΜΤΛ6-ΘΝΓ


ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972/2020

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ΑΔΑ:67Γ646ΜΤΛ6-ΧΧ8


11072/2020

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π


167385/2019

Σχετικά με τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. ΑΔΑ: ΨΗ95ΟΡ1Γ-Κ98


Ε. 2095/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22, 91 & 123 ΤΟΥ ν.4674/2020: "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" (Α' 53/11.03.2020) ΑΔΑ:6ΩΠΚ46ΜΠ3Ζ-Ξ0Ξ


ΥΠ.ΕΣ/27162/2020

Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 109/2020  ΑΔΑ: ΨΚ6Β46ΜΤΛ6-ΕΞΝ 


76905/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 της από 13/04/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84)  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2020 ΑΔΑ:6Ξ46465ΧΠΙ-ΜΨ0


Α.Π. 1536/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ε.Π.) Ο.Τ.Α. α΄& β΄ βαθμού