ΥΠ.ΕΣ/39456/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4830/2021 , 4940/2022

«Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.» ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 380/2022

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/39479/2022

«Ενημέρωση για κατάργηση διατάξεων αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών.» 


69471/2021

Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 642/2021 ΑΔΑ:65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε


ΥΠ.ΕΣ/46681/2022

Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών».


39343/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 377/2022


ΥΠ.ΕΣ/53598/2022

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) - τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α’ 169). 


18318/2020

Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ


ΥΠ.ΕΣ/78944/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»   ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ

ΥΠ.ΕΣ/27175/20222η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο

ΥΠ.ΕΣ/17241/20221η Τροποποίηση Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ

 

 


ΥΠ.ΕΣ/17241/2022

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/58/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίησή της. Δεδομένο όμως  ότι, σύμφωνα με το 1181/6.2.2018 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ, από τις 8.9.2015, ημερομηνία κοινοποίησης της 148/2015 πράξης του παρόντος Κλιμακίου, και εφεξής τα αρμόδια όργανά της τηρούν απαρέγκλιτα την ως άνω διαδικασία και αφετέρου ότι για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί αυθημερόν στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» οι σχετικές 3/1/2.1.2017 και 4/15/2.1.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων. Περαιτέρω, η ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες, το είδος και η ποσότητα των οποίων δεν ήταν γνωστά ούτε προσδιορίσιμα κατά το χρόνο κίνησης της σχετικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλημμέλεια λόγω του ότι στα σχετικά τεύχη λαμβάνει χώρα περιγραφή του προς μίσθωση μηχανήματος και όχι των εργασιών που επρόκειτο να εκτελεστούν με αυτό. Εξάλλου, η κατάργηση με το άρθρο 67 του ν. 4257/2014 του άρθρου 199 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), στο οποίο οριζόταν ότι οι διατάξεις περί εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων από τους δήμους εφαρμόζονται ανάλογα και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων από αυτούς, δεν έχει την έννοια ότι εφεξής απαγορεύεται η μίσθωση κινητών πραγμάτων από τους δήμους, αλλά ότι εφεξής αυτή διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, σχετικά με την τήρηση των οποίων δεν προβάλλεται πλημμέλεια..Συγγνωστής πλάνη 


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)76/2017

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Α) Η εντελλόμενη με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνη, κατά το μέρος που αφορά στην καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ως άνω Επιχείρησης, τα έτη 2014 και 2015,  στους  ......., Γενικό Δ/ντή αυτής και ......., υπαλλήλου αορίστου χρόνου της ......., που ορίστηκε Γραμματέας του Δ.Σ. αυτής, είναι μη νόμιμη. Τούτο δε διότι, η συμμετοχή των προσώπων αυτών στις ως άνω συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Επιχείρησης, συνιστά εκπλήρωση των κύριων καθηκόντων τους, για τα οποία αμείβονται από αυτήν. Περαιτέρω, όμως, εφόσον, κατά τα προεκτεθέντα, η εν λόγω συμμετοχή τους έλαβε χώρα, εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, μπορούν να λάβουν υπερωριακή αποζημίωση, υπολογιζόμενη βάσει των γενικής εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων του ν. 4024/2011. Β) Ως προς την τηρητέα από την ....... διαδικασία ενταλματοποίησης των επίμαχων δαπανών, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του β.δ. 17.5./15.6.1959, καθόσον, ούτε από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε από τα 4051/21.7.2016 και 258/18.1.2017 σε Ορθή Επανάληψη έγγραφά της, προκύπτει ότι υφίστανται ειδικές διατάξεις  στον Κανονισμό Διοίκησης και Διαχείρισης αυτής, σχετικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών της, απορριπτομένου ως αβασίμου του προβαλλόμενου από αυτήν ισχυρισμού περί μη εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων (Πράξεις VII Τμήματος 27/2015, 34/2014, 31/2012, κ.ά.). Συνεπώς, εφόσον  η  πραγματοποίηση  των  ελεγχόμενων  δαπανών  έλαβε  χώρα  κατά  τα  έτη 2014 και 2015, έπρεπε αυτές να εκκαθαριστούν και να ενταλματοποιηθούν στον ΚΑΕ 82005000 «δαπάνες προηγούμενων χρήσεων» και όχι στον ΚΑΕ 61010000 (Αμοιβές μελών ΔΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2016 της .......,  κατά  τα  βασίμως  προβαλλόμενα  από  την  Επίτροπο.  Εντούτοις,  το Κλιμάκιο κρίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αρμόδια όργανα της ....... δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων δημοσιολογιστικών διατάξεων, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την νομολογία του Κλιμακίου τούτου (ενδεικτικά, Πράξεις 322, 133/2014 αυτού) ότι δηλ. με την κατάργηση, από 1.1.2013, των αποζημιώσεων των μελών των δημοτικών συμβουλίων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις τους, επέρχεται, ως αυτόθροη συνέπεια, και η κατάργηση των αντίστοιχων αποζημιώσεων του προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α.., δεν προέβησαν στη χορήγηση της εν λόγω αποζημίωσης για τα έτη 2014 και 2015. Ακολούθως όμως, κατόπιν της αλλαγής της νομολογίας του Δικαστηρίου για την καταβολή της επίμαχης αποζημίωσης (με την 15/2015 Πράξη του VII Τμήματος), τα εν λόγω όργανα, πεπλανημένως πλην συγγνωστώς,  υπέλαβαν  ότι ενεργούσαν νόμιμα όταν αναλάμβαναν τις οικείες δαπάνες και δέσμευσαν τις σχετικές πιστώσεις μεταγενέστερα (το 2016), με μεταφορά πιστώσεων, λόγω διαθεσίμου υπολοίπου, από τον ΚΑΕ 82005000 «δαπάνες προηγούμενων χρήσεων» στον ΚΑΕ 61010000 (Αμοιβές μελών ΔΣ) του προϋπολογισμού του έτους 2016 (βλ. και Πράξη 197/2016 του Κλιμακίου τούτου).