ΥΠ.ΕΣ/39456/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4830/2021 , 4940/2022

«Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.» ΑΔΑ:ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 380/2022

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/39479/2022

«Ενημέρωση για κατάργηση διατάξεων αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών.» 


69471/2021

Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 642/2021 ΑΔΑ:65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε


ΥΠ.ΕΣ/46681/2022

Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών».


39343/2022

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 377/2022


ΥΠ.ΕΣ/53598/2022

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) - τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 (Α’ 169). 


18318/2020

Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ


ΥΠ.ΕΣ/78944/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ XΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»   ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ

ΥΠ.ΕΣ/27175/20222η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΨΘΨ446ΜΤΛ6-Α2Ο

ΥΠ.ΕΣ/17241/20221η Τροποποίηση Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ

 

 


ΥΠ.ΕΣ/17241/2022

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης XΙΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ


οικ. 33025 ΕΞ 2022

Τροποποίηση: (1) του Παραρτήματος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης - Μέρος Α΄ του ν. 4563/2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169), όπως ισχύει, με τη διαγραφή οικισμών λόγω απένταξής τους από τις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης και (2) του Παραρτήματος V “Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης - Μέρος Β” της υπό στοιχεία οικ.14177 ΕΞ 2021/14.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (Β΄ 2066), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία 19005 ΕΞ 2021/11.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 14177 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Β΄ 2066)» (Β΄ 2539) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ. 42471 ΕΞ 2021/30.11.2021 (Β΄ 6547) απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη διαγραφή οικισμών λόγω απένταξης και την προσθήκη οικισμών στο Παράρτημα V “Περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης - Μέρος Β”.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/58/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ:Με τα δεδομένα αυτά, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίησή της. Δεδομένο όμως  ότι, σύμφωνα με το 1181/6.2.2018 έγγραφο της ΔΕΥΑΚ, από τις 8.9.2015, ημερομηνία κοινοποίησης της 148/2015 πράξης του παρόντος Κλιμακίου, και εφεξής τα αρμόδια όργανά της τηρούν απαρέγκλιτα την ως άνω διαδικασία και αφετέρου ότι για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί αυθημερόν στο διαδικτυακό πρόγραμμα «Διαύγεια» οι σχετικές 3/1/2.1.2017 και 4/15/2.1.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΚ ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων. Περαιτέρω, η ΔΕΥΑΚ αποσκοπούσε στη μίσθωση φορτοεκσκαφέα προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες, το είδος και η ποσότητα των οποίων δεν ήταν γνωστά ούτε προσδιορίσιμα κατά το χρόνο κίνησης της σχετικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλημμέλεια λόγω του ότι στα σχετικά τεύχη λαμβάνει χώρα περιγραφή του προς μίσθωση μηχανήματος και όχι των εργασιών που επρόκειτο να εκτελεστούν με αυτό. Εξάλλου, η κατάργηση με το άρθρο 67 του ν. 4257/2014 του άρθρου 199 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), στο οποίο οριζόταν ότι οι διατάξεις περί εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων από τους δήμους εφαρμόζονται ανάλογα και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων από αυτούς, δεν έχει την έννοια ότι εφεξής απαγορεύεται η μίσθωση κινητών πραγμάτων από τους δήμους, αλλά ότι εφεξής αυτή διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις, σχετικά με την τήρηση των οποίων δεν προβάλλεται πλημμέλεια..Συγγνωστής πλάνη