ΥΠ.ΕΣ/586/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4714/2020

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠ.ΕΣ/48334/2021

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2021.


ΥΠ.ΕΣ/68855/2021

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021


ΥΠ.ΕΣ/75175/2021

Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021.


ΥΠ.ΕΣ/92992/2020

Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (άρθρο 107 του ν. 4714/2020).


ΥΠ.ΕΣ/25523/2021

Εφαρμογή Μηχανισμού Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2021.


Α.1141/2021

Ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα έτη 2020 και 2021.


Δ.15/Δ’/51846/2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ» (Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/ 22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787).


Σ 40/34/2021

Προσωρινή σύνταξη. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2021 ΑΔΑ: 6ΦΟ446ΜΑΠΣ-ΔΩΣ


ΠΟΛ 1121/2005

«Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού».

ΠΟΛ 1050/2006

Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας – Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων.- Λοιπές διευκρινίσεις.