ΥΠΕΧΩΔΕ/3564/1106/1991

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005 , 694/1976
ΦΕΚ: 72/Δ/14.02.1991
Έγκριση προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση μελετών εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές Β` Κατοικίας.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΧΩΔΕ/6504/344/2001

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου για την εκπόνηση των μελετών πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών μελετών περιοχών Α΄ κατοικίας, Β΄ κατοικίας, οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων , ΒΙΠΑ, κλπ που αφορούν σε ήδη εγκεκριμένες ΠΜ , καθώς και σε Π.Μ. που έχουν προκηρυχθεί μέχρι την 15. 3. 2000 (ημερομηνία δημοσίευσης των τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης ΠΜ στο ΦΕΚ 329/Β/00). 

ΥΑ/58261/1601/1992

Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου για εκπόνηση εφαρμογής πολεοδομικών μελετών στις περιοχές οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκων που μελετήθηκαν με το π.δ.20/1985

ΥΠΕΧΩΔΕ/73898/2208/1994

`Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου για τις μελέτες εφαρμογής πολεοδομικών μελετών που συντάσσονται σε ψηφιακή μορφή με υπόβαθρα Κτηματογραφικό διαγράμματα που προέκυψαν με τη μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/71934/1989

Τροποποίηση και συμπλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου που εγκρίθηκαν με την 47037/7767/16.6.86 απόφαση για τις μελέτες εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών ΕΠΑ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/3696/1998

Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/73813/6630/1994

Καθορισμός αμοιβών και προδιαγραφών πολεοδομικών μελετών επέκτασης - αναθεώρησης Α` και Β` κατοικίας οικισμών με πληθυσμό περισσότερο από 2.000 κατοίκους, ειδικών αμιγών επαγγελματικών χρήσεων, καθώς και οικισμών με πληθυσμό λιγότερο από 2.000 κατοίκους.


ΥΠΕΧΩΔΕ/37691/2007

Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ. 

10788/2004

Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων  (standaeds) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών


109171 ΕΞ2019

Έγκριση Πολεοδομικών Μελετών των περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1, Α-Π2, Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5, Α-Π6 και ΠΜ-Π1 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης ως προς τις περιοχές αυτές.


ΥΠΕΧΩΔΕ/9572/1845/2000

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.