ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4447/2016
ΦΕΚ: 3572/Β/04.08.2021

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση των κύριων μελετών των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων του άρθρου 7 ν. 4447/2016.

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΧΩΔΕ/9572/1845/2000

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. 

ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/2019

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.

Καταργήθηκε με την  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71715/2675/2021 - ΦΕΚ: 3572/Β/4.8.2021


ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588/2021

Ορισμός αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣΕΠΣ) του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)», και ορισμός υπόλογου διαχείρισης αυτών.


ΥΠΕΧΩΔΕ/44357/2005

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ρυθμιστικών Σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών. 

27016/2017

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) .

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021 - ΦΕΚ: 3545/Β/3.8.2021


27022/2017

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241).


ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/74435/2992/2021

Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Α' τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/ 2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».


ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021

Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ) .


10788/2004

Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων  (standaeds) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών


ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/2021

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ).