Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΕΣ/25426/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4146/2013
Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

38425/2013

Εγκύκλιος αριθ. 15 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

43234/13/2013

Εγκύκλιος αριθ. 18 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΒΛ90Ν-ΠΜΣ

58305/2013

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

27004/2013

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική επιστολή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90).

ΝΣΚ/261/2013

Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια – Καταβολή διαφοράς επιχορήγησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 20 παρ.21 του ν. 4146/2013. Μετά την αντικατάσταση της διάταξης της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 (Α΄86), με την διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄90), σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία προχωρήσει σε ικανοποίηση αιτημάτων επενδυτών και καταβολής διαφοράς επιχορήγησης, δεν απαιτείται δήλωση παραίτησης αυτών από ένδικα βοηθήματα και από αξιώσεις των για καταβολή τόκων. (ομοφ.)

18570/2013

ΘΕΜΑ: Παροχή Οδηγιών για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 21 του άρθρου 20 του νόμου 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90).


ΥΠΕΣ/20698/2014

Θέμα: Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014.Εγκύκλιος αριθ. 12 ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-Ρ9Δ

ΥΠΕΣ 18068/2012

Εγκύκλιος αριθ. 41 Θέμα: Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν.3907/11

ΠΟΛ 1066/2011

Θέμα: εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου  στ΄ του άρθρου  13 του ν.3888/2010.

5973/12/2012

Εγκύκλιος αριθ.: 6 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».