ΥΠΕΣ/30875/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 30875/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 46 θεμα:Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των νέων Περιφερειακών Αρχών(ΑΔΑ:Ω8Ψ9Ν-Σ15)
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/71352/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 42 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία, εγκατάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Περιφερειακών Αρχών (περιφερειακή περίοδος: 1.1.2011-31.8.2014)

ΥΠΕΣ/71351/2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41 ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος: 1η Ιανουαρίου 2011- 31η Αυγούστου 2014).


ΥΠΕΣ/30565/2014

ΘΕΜΑ: Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)  ΕΓΚ/43/2014


ΥΠΕΣ 32311/2014

Διατήρηση του αριθμού πρωτοκόλλου στις αποφάσεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των δήμων και των περιφερειών και μετά την εγκατάσταση από 1η Σεπτεμβρίου 2014 των νέων αρχών (ΑΔΑ:6ΠΓΑΝ-ΡΛ5) 

ΥΠΕΣ/48132/2012

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.8.2014


59639/2019

Ορκωμοσία και εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών ΑΔΑ:6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 84/2019


ΥΠΕΣ/30755/2014

Αρ.Εγκ.45 ΘΕΜΑ: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 (Συμπληρώθηκε με την 31433/14.8.2014)

60173/2019

Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 93/2019 ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ


ΥΠΕΣ/31433/2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου με θέμα: Εκλογή νέων οργάνων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 ΑΔΑ:6Β2ΜΝ-ΕΧ5 

Ν.4804/2021

Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.