Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΥΠΠΟΑ/Φ56/370862/218709/12209/7831/2015

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 63/2005
ΦΕΚ: 2916/Β/31.12.2015

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο .


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ32Φ56/226261/135785/7473/4873/2016

Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο.


Φ32- Φ56/330402/197479/10463/6516/2016

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873/7.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 2173/Β/13.7.2016), ως προς τη συμπλήρωση αντιτίμων εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (μεμονωμένα και ενιαία εισιτήρια).


ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/2011

Τέλη φωτογράφησης-κινηματογραφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.


ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τέλη φωτογράφησης - κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (Β’ 3046).


ΟΔΑΠ/ΓΠ/10552/2024

Καθορισμός όρων και τρόπου περαιτέρω διάθεσης μεμονωμένων ή ενιαίων ή κοινών εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία από τους χρήστες - συνεργάτες του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου του άρθρου 20 του ν. 5103/2024 (Α’ 57). 


ΥΠΠΟ/Γ2/Φ515254/81397/2199/2005

Καθορισμός τελών: α) φωτογράφησης-κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων στο Διαδίκτυο και ε) εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. στ) Διαδικασία καταβολής τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο. ζ) Διαδικασία καταβολής τελών για χρήση ακινήτων και κινητών μνημείων σε λογότυπο.

356481/254593/7509/2927/2019- ΦΕΚ: 2812/Β/4.7.2019 Με την παρούσα καταργούνται α) η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12.5.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1491/Β΄/27.10.2005) και β) η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/ 1020/62/10-04-2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1138/ Β΄/10-04-2012) «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε  μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο».

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/2011,ΦΕΚ-3046/Β/30-12-2011,άρθρο 13: «Η αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της οι οποίες αφορούν τα της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002 αδείας.»


ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500/2020

Αντικατάσταση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τέλη φωτογράφησης - κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (Β’ 3046)» (Β΄ 2786).


ΝΣΚ/33/2015

Ν.Π.Δ.Δ. – Εκμίσθωση ακινήτων – Λήξη μίσθωσης – Παράταση – Διαγωνισμός.
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να παρατείνει εγγράφως ή σιωπηρώς την εκμίσθωση των υπό τη διαχείρισή του ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠ.ΠΟ.Α.), κείμενων σε αρχαιολογικούς χώρους ή μουσεία για την λειτουργία αναψυκτηρίων, μετά την λήξη της συνολικής χρονικής της διάρκειας, που έχει συμφωνηθεί, σύμφωνα με την προκήρυξη, η δε νέα εκμίσθωση πρέπει να γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. (ομοφ.)


63716/7750/658/2014

Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής σχετικά με την εκτέλεση του έργου ευθύνης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Προμήθεια πληροφοριακής υποδομής ως υπηρεσία για τη διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους».

75976/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746 (Β’ 88/2004) υπουργικής απόφασης με θέμα «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων» (άρθρο 1, παρ. 4) ως προς την απαγόρευση εισόδου ζώων συντροφιάς σε αρχαιολογικούς χώρους.