ΚΥΑ/8001/5/47/2009

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 2362/1995
ΦΕΚ: 1893/Β/04.09.2009
Αριθμ. 8001/5/47-ρκστ / 28 .8.2009 Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2/25673/Α0024/26.5.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης «Περί του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας». Αριθ. 2/25673/Α0024 / 2 .6.2004 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ" αριθμ. 2/29503/ Α0024/10.6.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης "Περί του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας". Αριθ. 2/29503/A0024 / 10 .6. 2003 Τροποποίηση - συμπλήρωση της 2/14750/22.3.1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Περί του είδους και του ποσοστού των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

8001/5/74−κε΄/2014

Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας

Αριθμ. 8001/5/74−ρκε΄/2014

Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

8013/1/434/2011

Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

8001/5/75−ριβ΄/2015

Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας.


8001/5/76-ρκδ’/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410.


8001/5/78-ρλζ/2018

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας των Προϋπολογισμών Εξόδων του Ε.Φ. 1043.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» και του Ε.Φ. 1043.701.0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών Ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη».


8001/5/76-ιδ’/2016

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας.(ΚΑΤΑΡΓΗΓΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 8001/5/77-κε΄/2017,ΦΕΚ-1339/Β/20.4.2017)


8001/5/76-ρκδ΄/2017

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Ελληνικής Αστυνομίας Ε.Φ 07-410. (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 8001/5/77-κε΄/2017,ΦΕΚ-1339/Β/20.4.2017)


15330/2013

Τροποποίηση - συμπλήρωση αριθ. 2/48938/12-7-2000 και 2/10538/11-3-2003 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης σχετικά με καθορισμό του είδους και του ποσοστού δαπανών που θα πληρώνονται σε βάρος της παγίας Προκαταβολής του Ε.Φ. 43-120 «Πυροσβεστικό Σώμα».

45032/2013

Καθορισμός του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής του Πυροσβεστικού Σώματος, του Ε.Φ. 43-690.