Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3172/2003
ΦΕΚ: 197/Α/06.08.2003

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

N.4675/2020

Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις.


Ν.2716/1999

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.


Ν.3370/2005

Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.


Ν.2623/1998

Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 


Ν 2519/1997

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις.


Ν.2889/2001

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.


Ν.2071/1992

Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας.


Ν.4600/2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.


Ν.1943/1991

Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις. (Α' 50).


2/68675/0022/2014

Παρέχονται  πληροφορίες αναφορικά με τις (τακτικές) αποδοχές των ιατρών Δημόσιας Υγείας (Δ.Υ.)-Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας Περιφερειών