Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3712/2008
ΦΕΚ: 225/Α/05.11.2008

Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ093/3/ΑΣ1856/1998

Οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών.


Π23ΜΕΤ-43795/2021

«Κατάργηση Μεταφραστικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και έναρξη ισχύος του νέου συστήματος μετάφρασης όπως προβλέπεται από τα άρθρα 145 έως και 150 του Ν. 4781/2021»


2/49523/0004/2009

«Περί της επίσημης μετάφρασης αλλοδαπών εγγράφων»


1063343/701/0006Δ/1.7.2009

Περί της επίσημης μετάφρασης αλλοδαπών εγγράφων.


ΥΠΕΞ/ΑΣ 1856/1998

Οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών.


2811.2/20917/2018

Παροχή οδηγιών για δαπάνες μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.(ΑΔΑ:6ΓΣΞ4653ΠΩ-ΒΝΧ)


ΥΠΕΞ/1856/1998

Οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την Aριθμ. Φ.092.1/ΑΣ 1203 -2/3/2007 ΦΕΚ B 348/13.3.2007 Υπουργική Απόφαση που επισυνάπτεται.


093.7/ΑΣ 8640/2015

Κατάργηση υπολογαριασμού με τίτλο «Ε.Δ. Υπουργείο Εξωτερικών − Τέλη υπέρ Μεταφραστικής Υπηρεσίας» στην Τράπεζα της Ελλάδος και σύσταση λογαριασμού επ’ ονόματι της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Εθνική Τράπεζα για την καταβολή της αμοιβής των μεταφραστών για την εκτέλεση του μεταφραστικού τους έργου, τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 093.7/ΑΣ 5950/10−9−2015 και 092.1/ΑΣ1203/2007 υπουργικών αποφάσεων και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 2/73325/0026/18−11−2015 υπουργικής απόφασης.

23ΜΕΤ – 105/2022- ΦΕΚ: 952/Β/2.3.2022:Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 093.7/ΑΣ 8640/24.12.2015 (Β΄ 2921) απόφαση.


Δ.ΕΙΣΦ.Μ/264/683479/2019

Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.(ΑΔΑ: 6ΞΙΙ465ΧΠΙ-ΧΦΙ)


Π23ΜΕΤ-38227/2021

Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην «Εγκεκριμένη Ηλεκτρονική Υπογραφή», στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και στον «Μοναδικό Σειριακό Αριθμό» (barcode) για τους πιστοποιημένους μεταφραστές του «Μητρώου Πιστοποιημένων Μεταφραστών» του Υπουργείου Εξωτερικών.