Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3965/2011
ΦΕΚ: 113/Α/18.05.2011

Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ν.4941/2022

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.


2/23510/0094/2012

Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.

Α.Ν.1144/1938

Περί εκποιήσεως αυτούσιων παρακαταθηκών κηρυσσομένων ως αζητήτων και τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων


0.1707/2020

Διαδικασία και όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την καταβολή πληρωμών παρόχων και την κάλυψη του κόστους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.


N.3646/1928

Περί κυρώσεως α’: Του Ν.Δ της 12 Νοεμβρίου 1927 «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 21 Μαρτίου 1926 Ν.Δ περί οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» και β’) Του από 12 Νοεμβρίου 1927 «περί κυρώσεως του από 29 Σεπτεμβρίου 1926 Ν. Δ. Περί τροποποιήσεως του από 23 Απριλίου 1926 Ν.Δ. περί οργανισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.


Ν.4600/2019

Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις.


Π.Δ. 169/2013

Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Π.Δ 2/2015

Συμπλήρωση Π.Δ. 169/2013 (ΦΕΚ 272 Α΄/13−12−2013) ρύθμισης θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


Ν.1468/1984

Αναστολή καταβολής τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων που έχουν συνάψει οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χορήγηση δανείων σε νέους επιστήμονες, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και άλλες διατάξεις


2086166/8898/0094/1997

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων).